Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 162/2009 - 41Usnesení NSS ze dne 23.12.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

4 Ads 162/2009 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: S. H., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 9. 2009, č. j. 43 Cad 225/2008 – 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 14. 9. 2009, č. j. 43 Cad 225/2008 – 22, zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 11. 2008, č. X, jímž žalovaná odňala žalobci podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, od 6. 1. 2009 plný invalidní důchod.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas kasační stížnost.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 15. 10. 2009, č. j. 43 Ca 225/2008 - 33, stěžovatele vyzval, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení zvolil advokáta a předložil plnou moc, jíž ho zmocnil k zastupování, a dále aby doplnil kasační stížnost o rozsah a důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s. Současně soud stěžovatele poučil o tom, že nebudou-li uvedené nedostatky přes výzvu soudu odstraněny, bude kasační stížnost odmítnuta.

Uvedené usnesení obdržel stěžovatel dne 23. 10. 2009. Na výzvu soudu v něm uvedenou však nebylo stěžovatelem ve lhůtě tam stanovené, ostatně ani později, nikterak reagováno.

Dne 7. 12. 2009 krajský soud předložil spis zdejšímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 43 Cad 225/2008 – 22, ze dne 14. 9. 2009, s tím, že stěžovatel není zastoupen advokátem.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel na výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatel nesplnil povinnost stanovenou v § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Podle tohoto ustanovení musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání nemá (resp. nedoložil), avšak na výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v tomto řízení, přestože byl řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatele brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 9. 2009, č. j. 43 Cad 225/2008 – 22, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

Nad rámec výše uvedeného Nejvyšší správní soud dodává, že nečinností stěžovatele nebyly odstraněny ani vady kasační stížnosti, a v řízení by proto nebylo možno pokračovat ani z tohoto důvodu (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. prosince 2009

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru