Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 160/2008 - 174Rozsudek NSS ze dne 23.12.2009

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

4 Ads 160/2008 – 174

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: R. P., zast. Mgr. Dagmar Rezkovou Dřímalovou, advokátkou, se sídlem Muchova 9/223, Praha 6, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 7. 2008, č. j. 1 Cad 16/2008 – 22,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 7. 2008, č. j. 1 Cad 16/2008 – 22, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dne 11. 2. 2008 u Městského soudu v Praze prostřednictvím e-mailu žalobu proti rozhodnutím žalovaného ze dne 11. 12. 2007, č. j. MHMP 466934/2007; MHMP 466936/2007; MHMP 466928/2007; MHMP 466931/2007; ze dne 9. 1. 2008, č. j. MHMP 552274/2007 a ze dne 16. 1. 2008, č. j. MHMP 547043/2007; SSP-423/07; MHMP-574845/2007; SSP-424/07; MHMP 574865/2007; SSP-425/07. Těmito rozhodnutími žalovaný zamítl odvolání žalobkyně proti rozhodnutím prvního stupně ve věcech pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 3. 7. 2008, č. j. 1 Cad 16/2008 – 22, žalobu odmítl a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Poukázal na § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.”) a konstatoval, že z obsahu spisu vyplývá, že podání (žaloba) bylo učiněno v elektronické formě, elektronický podpis však nebyl připojen. Ve lhůtě stanovené v § 37 odst. 2 s. ř. s. nebylo podání potvrzeno písemným podáním shodného obsahu a ani nebyl přiložen jeho originál. Na základě této skutečnosti městský soud dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky řízení, tento nedostatek je neodstranitelný a žalobu proto odmítl.

Ve včas podané kasační stížnosti, doručené městskému soudu dne 21. 7. 2008 žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) uvedla, že jí není zřejmé, z jakého důvodu městský soud v napadeném usnesení pojal podezření, že žaloba ze dne 11. 2. 2008 byla podána pouze elektronickou cestou. Stěžovatelka uvedla, že si je vědoma toho, že bez elektronického podpisu není dosud možno se soudy korespondovat. Zdůrazňovala, že dne 14. 2. 2008 ve 14:05 hod. osobně podala na podatelně městského soudu vytištěný text žaloby opatřený jejím vlastnoručním podpisem se dvěma přílohami a dne 26. 3. 2008 v podání osobně doručeném městskému soudu doložila své majetkové poměry. Požádala o zjištění, z jakého důvodu se do spisu nedostaly materiály, které dne 14. 2. 2008 a 26. 3. 2008 osobně předala na podatelnu městského soudu.

V doplnění kasační stížnosti stěžovatelka dále poukázala na to, že podání obsahující vytištěný text žaloby a její vlastnoruční podpis, městský soud projednává samostatně pod sp. zn. 3 Nc 14/2008. Stěžovatelka upřesňuje, že kasační stížnost podává z důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. a navrhuje zrušení napadeného usnesení a vrácení věci Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v souladu s § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán rozsahem a důvody, které stěžovatelka uplatnila v kasační stížnosti. V kasační stížnosti se stěžovatelka dovolává kasačního důvodů podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.

Kasační stížnost je důvodná.

Podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení.

Nejvyšší správní soud si vyžádal od Městského soudu v Praze spis sp. zn. 3 Nc 14/2008. Z jeho obsahu zjistil, že tento spis byl převeden pod spis sp. zn. 4 Cad 113/2009 a věc dosud nebyla skončena. Dále zjistil, že spis je veden na základě stěžovatelčina podání, které bylo podle otisku prezentačního razítka a záznamu podatelny doručeno Městskému soudu v Praze osobně dne 14. 2. 2009 ve 14,05 hodin. Toto podání je opatřeno vlastnoručním podpisem stěžovatelky. Porovnáním obsahu tohoto podání s obsahem podání učiněným elektronicky a odmítnutým usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 7. 2008, č. j. 1 Cad 16/2008 – 22, Nejvyšší správní soud zjistil, že se jedná o podání totožná.

Podle § 37 odst. 2 věta prvá a druhá s. ř. s. podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, lze provést písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona. Bylo-li takové podání učiněno v jiné formě, musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Zdejšímu soudu nezbývá než konstatovat, že stěžovatelka citovanému ustanovení dostála. Své podání, jež učinila u Městského soudu v Praze elektronicky bez zaručeného podpisu dne 11. 2. 2008, v třídenní zákonné lhůtě potvrdila, když 14. 2. 2008 témuž soudu doručila podání stejného obsahu opatřené svým vlastnoručním podpisem.

Jakkoli je zřejmé, že podání obsahující vlastnoruční podpis stěžovatelky nebylo vřazeno do spisu sp. zn. 1 Cad 16/2008 toliko administrativním pochybením, nemůže rozhodovací důvod, na základě něhož bylo elektronické podání ze dne 11. 2. 2008 odmítnuto, obstát. Za těchto okolností Nejvyšší správní soud neměl jinou možnost než dospět k závěru, že kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. je naplněn. Proto napadené usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 7. 2008, č. j. 1 Cad 16/2008 – 22, zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle § 110 odst. 3 s. ř. s. zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je krajský soud vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozhodnutí. Na Městském soudu v Praze tedy nyní bude, aby vycházel z toho, že své elektronické podání bez zaručeného podpisu stěžovatelka řádně v zákonné lhůtě potvrdila.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti a o odměně ustanoveného zástupce stěžovatelky rozhodne podle § 110 odst. 2 s. ř. s. v novém rozhodnutí ve věci Městský soud v Praze.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. prosince 2009

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru