Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 158/2008 - 41Usnesení NSS ze dne 30.10.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcOdškodnění - zákon č. 261/2001 Sb.

přidejte vlastní popisek

4 Ads 158/2008 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: R. M., zast. J. M., opatrovníkem, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 6. 2008, č. j. 22 Ca 343/2007 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 5. 6. 2008, č. j. 22 Ca 343/2007 - 22, zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 10. 8. 2007, č. X, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaná zamítla žádost žalobce o poskytnutí jednorázové peněžní částky podle § 1 odst. 3 zákona č. 261/2001 Sb.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas kasační stížnost.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 21. 7. 2008, č. j. 22 Ca 343/2007 - 34, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnil kasační stížnost tak, že uvede, z jakých důvodů rozhodnutí soudu napadá. Soud dále stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doručil soudu plnou moc udělenou advokátu pro řízení o kasační stížnosti, případně předložil doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání. Soud současně stěžovatele poučil o tom, že nebudou-li uvedené nedostatky přes výzvu soudu odstraněny, kasační stížnost bude odmítnuta.

Toto usnesení bylo stěžovateli (opatrovníku stěžovatele) doručeno dne 25. 7. 2008, což dokládá doručenka založená ve spisu, stěžovatel však na výzvu ve stanovené lhůtě, ani později nijak nereagoval.

Dne 10. 10. 2008 Krajský soud v Ostravě předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud si nejprve z obsahu správního spisu ověřil, že pan J. M. byl usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 27. 5. 2002, č. j. P 411/98 - 51, ustanoven opatrovníkem nesvéprávného stěžovatele. Krajský soud proto postupoval správně, doručoval-li svá rozhodnutí přímo opatrovníku stěžovatele (§ 42 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „s. ř. s.“).

Vzhledem k tomu, že stěžovatel na výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatel nesplnil povinnost stanovenou v § 105 odst. 2 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel, ani jeho opatrovník vysokoškolské právnické vzdělání nemá (resp. nedoložil), avšak na výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v tomto řízení, přestože byl řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatele brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 6. 2008, č. j. 22 Ca 343/2007 - 22, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. října 2008

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru