Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 148/2020 - 25Usnesení NSS ze dne 24.06.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

4 Ads 148/2020 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: P. B., zast. Mgr. Robinem Mlynářem, advokátem, se sídlem Teplého 2786, Pardubice, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 3. 2018, č. j. MPSV-2018/48390-919, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 26. 2. 2020, č. j. 52 Ad 11/2018 - 163,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce advokátovi Mgr. Robinu Mlynářovi se nepřiznává odměna a náhrada hotových výdajů za zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 26. 2. 2020, č. j. 52 Ad 11/2018 - 163, zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 3. 2018, č. j. MPSV-2018/48390-919, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Pardubicích ze dne 9. 1. 2018, č. j. 1199/2018/PAB. Naposledy uvedeným rozhodnutím nebyla žalobci přiznána dávka mimořádné okamžité pomoci na úhradu nezbytných nákladů.

[2] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti uvedenému rozsudku podal prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dne 11. 5. 2020 kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud obdržel o den později.

[3] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), platí, že kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů ode dne doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání této lhůty nelze prominout. Dle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

[4] Napadený rozsudek krajského soudu byl doručen zástupci stěžovatele a nabyl právní moci dne 3. 3. 2020. Lhůta pro podání kasační stížnosti tedy v posuzovaném případě počala běžet ve středu 4. 3. 2020 a skončila v úterý 17. 3. 2020 (§ 40 odst. 1 a 2 s. ř. s.). Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 11. 5. 2020, tedy evidentně po uplynutí dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti. Kasační stížnost je tak opožděná a Nejvyšší správní soud ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

[6] Zároveň Nejvyšší správní soud nepřiznal odměnu a náhradu hotových výdajů za zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti advokátovi Mgr. Robinu Mlynářovi, který byl ustanoven zástupcem v žalobním řízení a jehož zastupování trvá i v řízení před Nejvyšším správním soudem (srov. § 35 odst. 10 poslední věta s. ř. s.). Tento advokát totiž v řízení o kasační stížnosti neučinil ve prospěch žalobce žádný úkon právní služby.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. června 2020

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru