Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 123/2007 - 43Usnesení NSS ze dne 07.02.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcOdškodnění - zákon č. 261/2001 Sb.

přidejte vlastní popisek

4 Ads 123/2007 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: B. T., zast. obecnou zmocněnkyní JUDr. M. M., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 7. 2007, č. j. 22 Ca 192/2006 - 25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností žalobce (dále též „stěžovatel“) brojí proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 7. 2007, č. j. 22 Ca 192/2006 - 26, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 3. 2. 2006, č. j. X, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o poskytnutí jednorázové peněžní částky podle § 1 odst. 3 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politických vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945.

Krajský soud v Ostravě přezkoumal napadené rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v mezích žalobních bodů, jak mu ukládá § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a dospěl k závěru, že žaloba žalobce není důvodná.

Kasační stížnost stěžovatel podal, aniž by byl zastoupen pro toto řízení advokátem, a také aniž by příp. požádal soud o ustanovení zástupce. Ke kasační stížnosti je připojena plná moc pro, JUDr. M. M., bytem G. 20, O. 1, adresa pro doručování Š. 1, O. 1, z níž nikterak nevyplývá, že by se jednalo o advokátku. Krajský soud v Ostravě její postavení vyhodnotil jako postavení obecné zmocněnkyně.

Z ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Protože stěžovatel při podání kasační stížnosti soudu nedoložil, že je zastoupen advokátem, nebo že má sám požadované právnické vzdělání, a současně protože se dané podání z pohledu požadavků, kladených zákonnou úpravou na kasační stížnost jevilo jako neurčité, vyzval Krajský soud v Ostravě stěžovatele usnesením ze dne 14. 9. 2007, č. j. 22 Ca 192/2006 - 37, aby ve stanovené lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení kasační stížnost jednak doplnil, resp. upřesnil, z jakých konkrétních skutkových a právních důvodů rozhodnutí soudu napadá, přičemž jej současně poučil o obsahu § 103 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a dále aby ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení také soudu doložil plnou moc udělenou advokátu pro řízení o kasační stížnosti, popř. aby ve stejné lhůtě, má-li za to, že jsou u něj splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, požádal, aby mu byl zástupce z řad advokátů na náklady státu ustanoven soudem. V tomto usnesení krajský soud stěžovatele výslovně poučil o tom, že nebudou-li uvedené nedostatky přes výzvu soudu odstraněny, kasační stížnost bude odmítnuta.

Na toto usnesení, které bylo, v souladu s vůlí stěžovatele o jeho zastupování JUDr. M. M., bytem G. 20, O. 1, adresa pro doručování Š. 1, O. 1, adresováno, a podle údajů na doručence založené ve spisu také doručeno této jeho obecné zmocněnkyni, nebylo ve stanovené lhůtě, ostatně ani později, nijak reagováno.

Nejvyšší správní soud si nejprve ověřoval, zda JUDr. M. M., bytem G. 20, O. 1, příp. není advokátkou, přičemž v informačním systému České advokátní komory zjistil, že v seznamu advokátů vedena není.

Poté Nejvyšší správní soud věc posoudil a dospěl k závěru, že stěžovatel ač byl řádně vyzván, aby si zvolil advokáta pro řízení o kasační stížnosti, bez něhož nelze řízení vést, a současně aby doplnil kasační stížnost o uvedení důvodů nezákonnosti napadeného rozsudku, byl poučen o důsledcích nevyhovění této výzvě, přesto výzvě soudu nevyhověl a neposkytl tak soudu potřebnou součinnost, čímž fakticky znemožnil, aby v jeho věci mohlo být Nejvyšším správním soudem meritorně rozhodováno.

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze řízení o kasační stížnosti vést, je, jak bylo již výše uvedeno s odkazem na ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., povinné zastoupení stěžovatele advokátem, a tento nedostatek nebyl přes výzvu ze strany soudu stěžovatelem odstraněn, stěžovatel soudu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat nepředložil, a v podstatě již bez ohledu na to, že ve spojení s tím také nebyla v této lhůtě kasační stížnost řádně doplněna o uvedení důvodů nezákonnosti napadeného rozsudku, nebylo možno pro tento nedostatek v řízení pokračovat. Neodstranění vad brání věcnému vyřízení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

Na tyto možné důsledky byl přitom stěžovatel Krajským soudem v Ostravě usnesením ze dne 14. 9. 2007, č. j. 22 Ca 192/2006 - 37, upozorněn, když bylo v usnesení uvedeno poučení, že nebudou-li uvedené nedostatky přes výzvu soudu odstraněny, kasační stížnost bude odmítnuta.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. února 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru