Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 12/2012 - 23Usnesení NSS ze dne 08.03.2012

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

4 Ads 12/2012 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobkyně: E. S., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 9. 2011, č. j. 2 Ad 5/2011 – 65,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se včas podanou kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým soud zrušil rozhodnutí žalované ze dne 3. 12. 2010, č. j. X, o námitkách proti rozhodnutí o přiznání starobního důchodu, a věc jí vrátil k dalšímu řízení.

Protože stěžovatelka nedoložila, že je zastoupena advokátem, ačkoliv podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní rád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), je takové zastoupení v řízení o kasační stížnosti povinné, Nejvyšší správní soud ji usnesením ze dne 25. 1. 2012, č. j. 4 Ads 12/2012 - 18, vyzval, aby ve lhůtě do jednoho měsíce předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, případně aby doložila své vysokoškolské právnické vzdělání, které je vyžadováno pro výkon advokacie. Současně s tím Nejvyšší správní soud stěžovatelku poučil o tom, že může požádat, aby jí advokáta ustanovil soud a zaslal jí „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“. Nejvyšší správní soud v předmětném usnesení stěžovatelku dále poučil, že kasační stížnosti odmítne, jestliže ve stanovené lhůtě nepředloží plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo nepožádá o ustanovení zástupce.

Zásilka obsahující zmíněné usnesení Nejvyššího správního soudu a uvedené listiny byla stěžovatelce podle § 42 odst. 5 s. ř. s. a § 50 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve zněná pozdějších předpisů, doručena vhozením do schránky dne 30. 1. 2012, jak vyplývá z doručenky založené na č. l. 19 spisu Nejvyššího správního soudu. Stěžovatelka však na výzvu soudu nijak nereagovala.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle Nejvyššího správního soudu stěžovatelka přes řádnou výzvu soudu k doložení zastoupení advokátem a navzdory poučení o možných následcích nevyhovění výzvě, nepředložila soudu plnou moc udělenou advokátovi, když k tomu určená měsíční lhůta uplynula dne 29. 2. 2012 (k tomu srov. § 40 odst. 2 s. ř. s., podle kterého lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty; není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce). Stěžovatelka však zůstala nečinná a ani do dnešního dne nic neučinila.

Povinné zastoupení advokátem - případně vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele - je podmínkou řízení o kasační stížnosti. Bez jejího splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnosti odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 120 a § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. března 2012

JUDr. Marie Turková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru