Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 105/2007 - 69Rozsudek NSS ze dne 20.02.2008

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc
Prejudikatura

4 As 4/2006


přidejte vlastní popisek

4 Ads 105/2007 - 69

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 2. 2007, č. j. 38 Cad 31/2006 – 21,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal, aby Krajský soud v Ostravě přezkoumal a zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 8. 2006, č. j. KÚOK/91396/2006. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu v Zábřehu ze dne 2. 8. 2006, č. j. 2006/10904/SP-MUZB, jímž žalobci nebyla přiznána dávka sociální péče, a napadené prvoinstanční rozhodnutí bylo potvrzeno.

Krajský soud v Ostravě vzápětí usnesením ze dne 5. 9. 2006, č. j. 38 Cad 31/2006 – 6, řízení o žalobě přerušil. V odůvodnění uvedl, že z obsahu spisů vedených ve věci žalobce u Krajského soudu v Ostravě a ze sdělení Okresního soudu v Šumperku zjistil, že u naposled uvedeného soudu probíhá řízení ve věci způsobilosti žalobce k právním úkonům. Z tohoto důvodu Krajský soud v Ostravě řízení o žalobě přerušil podle § 48 odst. 2 písm. f) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

Žalobce podal proti uvedenému usnesení kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž žádá jeho zrušení. Současně požádal o ustanovení zástupce, a to advokáta JUDr. Tomáše Sokola.

O návrhu na ustanovení zástupce pro řízení o uvedené kasační stížnosti Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. 2. 2007, č. j. 31 Cad 31/2006 – 21, rozhodl tak, že jej zamítl, neboť proti usnesení o přerušení řízení o žalobě nejsou opravné prostředky přípustné a ustanovení zástupce pro řízení o uvedené kasační stížnosti by tak bylo nadbytečné.

Toto usnesení napadl žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížností, o níž je tímto rozsudkem Nejvyššího správního soudu rozhodováno, a požadoval je zrušit. Dále uvedl, že důvod přerušení řízení o žalobě již pominul.

Nejvyšší správní soud posoudil důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů [§ 109 odst. 2 a 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)]. Z jejího obsahu lze zjistit, že se stěžovatel dovolává důvodu kasační stížnosti uvedeného v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tedy tvrzené nezákonnosti, spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Podle § 35 odst. 8 první věta s. ř. s. navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát; hotové výdaje zástupce a odměnu za zastupování osoby uvedené v odstavci 2 platí v takovém případě stát.

Z citovaného ustanovení vyplývají dvě základní podmínky, při jejichž současném splnění může být navrhovateli na jeho žádost zástupce ustanoven. Navrhovatel musí jednak splňovat podmínky pro osvobození od soudních poplatků a současně musí být ustanovení zástupce potřeba k ochraně práv navrhovatele.

Podmínky pro osvobození od soudních poplatků upravuje § 36 odst. 3 s. ř. s. Podle první věty tohoto ustanovení účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků. Podle druhé věty téhož ustanovení, dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Soud posuzující předpoklady pro osvobození od soudního poplatku se tak nejprve musí vypořádat s otázkou zjevné neúspěšnosti návrhu. V případě, že soud dospěje k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, nemusí se už dále zabývat majetkovými a výdělkovými poměry účastníka.

Taková situace v souzené věci nastala, protože stěžovatel prvotní kasační stížností napadl usnesení Krajského soudu v Ostravě o přerušení řízení o žalobě. Rozhodnutí o přerušení řízení se podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu řadí mezi rozhodnutí svou povahou dočasná; v ustanovení § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. je uvedeno, že proti rozhodnutí povahy dočasné není kasační stížnost přípustná. Taková kasační stížnost je tedy zjevně neúspěšná.

Pokud je neúspěšnost návrhu – zde kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu o přerušení řízení – bez dalšího zcela zjevná, není již třeba zkoumat existenci předpokladů pro osvobození od soudních poplatků jako jedné ze dvou výše citovaných obligatorních podmínek pro ustanovení zástupce a soudu nezbývá, než návrh na ustanovení zástupce zamítnout. Není totiž za této situace splněna podmínka potřeby ochrany práv účastníka. Krajský soud proto postupoval správně, učinil-li tak. Na správnosti jeho postupu nic neubírá, že jeho usnesení obsahuje v naznačeném směru snad až nad obvyklou míru stručnou argumentaci, její ratio je však naprosto evidentní.

Kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. tedy není dán, ježto Nejvyšší správní soud nezjistil namítanou nezákonnost rozhodnutí krajského soudu, a proto kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 2. 2007, č. j. 38 Cad 31/2006 – 21, jako nedůvodnou zamítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 1 a 7 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatel neměl ve věci úspěch, proto mu právo na náhradu nákladů nenáleží. To by náleželo žalovanému. Protože však žalovaný žádné náklady neuplatňoval a Nejvyšší správní soud ani žádné náklady, jež by mu vznikly a jež by překročily náklady jeho běžné administrativní činnosti, ze spisu nezjistil, rozhodl tak, že ani žalovanému, přestože měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti nenáleží.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. února 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru