Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Ads 104/2007 - 73Usnesení NSS ze dne 20.02.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

4 Ads 104/2007 - 73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 9. 2006, č. j. 38 Cad 31/2006 – 6,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal, aby Krajský soud v Ostravě přezkoumal a zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 8. 2006, č. j. KÚOK/91396/2006. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu v Zábřehu ze dne 2. 8. 2006, č. j. 2006/10904/SP-MUZB, jímž žalobci nebyla přiznána dávka sociální péče, a napadené prvoinstanční rozhodnutí bylo potvrzeno.

Krajský soud v Ostravě vzápětí usnesením ze dne 5. 9. 2006, č. j. 38 Cad 31/2006 – 6, řízení o žalobě přerušil. V odůvodnění uvedl, že z obsahu spisů vedených ve věci žalobce u Krajského soudu v Ostravě a ze sdělení Okresního soudu v Šumperku zjistil, že u naposled uvedeného soudu probíhá řízení ve věci způsobilosti žalobce k právním úkonům. Z tohoto důvodu Krajský soud v Ostravě řízení o žalobě přerušil podle § 48 odst. 2 písm. f) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal proti uvedenému usnesení kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž žádá jeho zrušení. Zároveň uvedl, že podává (zřejmě) trestní oznámení na krajský soud - soudkyni Krajského soudu v Ostravě JUDr. Květoslavu Tušlovou a pokusil se formulovat důvody, které jej k takovému kroku vedou. Současně požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti i pro řízení trestní advokáta JUDr. Tomáše Sokola.

O návrhu na ustanovení zástupce pro řízení o uvedené kasační stížnosti Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. 2. 2007, č. j. 31 Cad 31/2006 – 21, rozhodl tak, že jej zamítl, neboť proti usnesení o přerušení řízení o žalobě nejsou opravné prostředky přípustné a ustanovení zástupce pro řízení o uvedené kasační stížnosti by tak bylo nadbytečné.

Toto usnesení napadl stěžovatel kasační stížností a požadoval je zrušit. Nejvyšší správní soud uvedenou kasační stížnost rozsudkem ze dne 20. 2. 2008, č. j. 4 Ads 105/2007 – 69, zamítl.

Kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 9. 2006, č. j. 38 Cad 31/2006 – 6, není přípustná.

Usnesením, jehož zrušení se stěžovatel kasační stížností domáhá, bylo podle § 48 odst. 2 písm. f) s. ř. s. rozhodnuto o přerušení řízení z důvodu, že probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu; v daném případě se jednalo o řízení o zbavení stěžovatele způsobilosti k právním úkonům či o její omezení. Rozhodnutí o přerušení řízení se podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu řadí mezi rozhodnutí svou povahou dočasná (viz např. usnesení ze dne 25. 11. 2004, č. j. 3 Ads 37/2004 – 36, publ. pod č. 737/2006 Sb. NSS). V ustanovení § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. je uvedeno, že proti rozhodnutí povahy dočasné není kasační stížnost přípustná. V posuzovaném věci pak ostatně byl stěžovatel správně poučen o tom, že proti napadenému usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

Nejvyšší správní soud z řečených důvodů tedy podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. užitého přiměřeně podle ustanovení § 120 s. ř. s. kasační stížnost směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě o přerušení řízení jako nepřípustnou odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Závěrem zdejší soud podotýká, že není nadán pravomocí řešit trestní oznámení, které stěžovatel zahrnul do kasační stížnosti (materiálně se tak de facto jedná o dvě různá podání: 1. kasační stížnost a 2. trestní oznámení).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. února 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru