Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 97/2007Usnesení NSS ze dne 14.11.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

4 Azs 9/2003


přidejte vlastní popisek

3 Azs 97/2007 - 50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce O. B., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 10. 2006, čj. OAM-1197/VL-20-11-2006, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 63 Az 122/2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 7. 2007, č. j. 63 Az 122/2006 - 32,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „stěžovatel“) brojí kasační stížností proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 7. 2007, č. j. 63 Az 122/2006 - 32, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 10. 2006, čj. OAM-1197/VL-20-11-2006. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany (dříve azylu) jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Žalobce byl v průběhu řízení před krajským soudem zastoupen ustanoveným advokátem JUDr. Alešem Vídenským.

Výše uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl zástupci žalobce JUDr. Alešovi Vídenskému doručen do vlastních rukou dne 31. 7. 2007. Dne 23. 8. 2007 podal stěžovatel k poštovní přepravě kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku včetně žádosti o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a prominutí zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti. Jako důvod jejího pozdního podání stěžovatel uvedl, že jej jeho zástupce nijak neinformoval o vydání rozsudku, o kterém se dozvěděl až prostřednictvím cizinecké policie dne 16. 8. 2007. Na základě jeho žádosti mu byla ze strany pracoviště odboru azylové a migrační politiky Bělá - Jezová zaslána první strana předmětného rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Z toho důvodu podal kasační stížnost jen na základě znalosti jeho první strany. Stěžovatel uzavřel, že kvůli liknavosti a nespolehlivosti svého zástupce mu hrozí, že bude jako cizinec bez platného povolení posuzován v rámci zákona o pobytu cizinců, včetně případných opatření, i když osobně nic nezanedbal. Kasační stížnost byla Krajskému soudu v Ostravě doručena dne 24. 8. 2007.

č. j. 3 Azs 97/2007 - 51

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Toto zjištění předchází případnému rozhodování o přijatelnosti kasační stížnosti ve věci mezinárodní ochrany ve smyslu § 104a s. ř. s. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení rozsudku krajského soudu je úterý 31. 7. 2007, kdy byl rozsudek doručen do vlastních rukou zástupci žalobce JUDr. Alešovi Vídenskému. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala stěžovateli běžet ve středu 1. 8. 2007 a skončila v úterý dne 14. 8. 2007. Kasační stížnost tedy měla být stěžovatelem podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 14. 8. 2007, aby lhůta pro její podání byla zachována; stěžovatel však podal kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 23. 8. 2007. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

Za této procesní situace se již soud z důvodu procesní ekonomie nezabýval návrhem stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud k námitce neprofesionálního přístupu ze strany ustanoveného advokáta JUDr. Aleše Vídenského uvádí, že stěžovatel je oprávněn obrátit se se svými výtkami na Českou advokátní komoru, která je prošetří. Nicméně i pokud by se takto prokázalo, že ustanovený advokát skutečně pochybil a postupoval neprofesionálně, nijak to nemůže zvrátit skutečnost, že kasační stížnost byla stěžovatelem podána opožděně. Pokud byla postupem advokáta stěžovateli způsobena škoda, může se obrátit ve věci její náhrady s žalobou na obecné soudy.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. listopadu 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru