Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 83/2007 - 70Usnesení NSS ze dne 09.01.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 83/2007 - 70

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: M. H., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 11. 2005 čj. OAM-2066/VL-20-05-2005, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 63 Az 149/2005, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2006 č. j. 63 Az 149/2005 - 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala včas kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2006 č. j. 63 Az 149/2005 - 18, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného uvedenému v záhlaví tohoto usnesení, a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Žalobkyně současně s kasační stížností požádala, aby jí krajský soud pro řízení o kasační stížnosti ustanovil zástupce-advokáta. Krajský soud jí proto zaslal formulář týkající se jejích osobních, majetkových a výdělkových poměrů s tím, aby jej řádně vyplněný zaslala v určené lhůtě soudu zpět. Na tuto výzvu žalobkyně nereagovala, takže krajský soud usnesením ze dne 9. 2. 2007 č. j. 63 Az 149/2005 - 32 rozhodl, že se žalobkyni zástupce pro řízení o kasační stížnosti neustanovuje. Usnesením ze dne 9. 3. 2007 č. j. 63 Az 149/2005 -36 krajský soud vyzval žalobkyni, aby ve stanovené lhůtě doložila své zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti a aby odstranila vady kasační stížnosti. Na tuto výzvu žalobkyně nereagovala.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto:

Podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s“) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li

č. j. 3 Azs 83/2007 - 71

stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byl nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti nedostatkem odstranitelným, přes výzvu soudu však pro pasivitu žalobkyně odstraněn nebyl a v řízení o kasační stížnosti nelze proto pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2008

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru