Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 82/2005Usnesení NSS ze dne 04.05.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 82/2005 – 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: K. M., zastoupeného Mgr. Faridem Alizeyem, advokátem se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Masná 8, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 10. 2004, č. j. 24 Az 1602/2003 – 29,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce advokátu Mgr. Faridu Alizeyovi se přiznává odměna za zastupování ve výši 1075 Kč. Tato částka bude jmenovanému vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do jednoho měsíce po právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl stěžovatel rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 10. 2004, č. j. 24 Az 1602/2003 – 29. Tímto rozsudkem byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 22. 5. 2003, č. j. OAM-638/AŘ-2001. Uvedeným rozhodnutím ministr vnitra zamítl rozklad proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 4. 4. 2001, jímž stěžovateli nebyl udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zák. č. 325/1999 Sb. Zároveň bylo rozhodnuto, že se na stěžovatele nevztahuje ani překážka vycestování podle § 91 cit. zákona. V podané kasační stížnosti dovozoval stěžovatel důvody uvedené v ust. § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. Navrhl proto, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení. Požádal zároveň o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Podáním ze dne 27. 4. 2005 vzal stěžovatel kasační stížnost zpět z důvodu udělení trvalého pobytu v České republice.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle stěžovatele obsažený v jeho podání ze dne 27. 4. 2005 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný. Řízení o kasační stížnosti proto dle výše citovaného ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s. zastavil. Vzhledem k ust. § 78 b) odst. 1 zák. č. 325/1999 Sb. nerozhodoval již Nejvyšší správní soud o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci stěžovatele advokátu Mgr. Faridu Alizeyovi byla přiznána odměna za zastupování ve výši 1075 Kč za jeden hlavní úkon právní služby podle ust. § 9 odst. 3 písm. f) vyhl. č. 177/1996 Sb. a jedenkrát režijní paušál podle ust. § 13 odst. 3 cit. vyhlášky. Náklady právního zastoupení stěžovatele nese stát.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 4. května 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru