Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 79/2007Usnesení NSS ze dne 15.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 79/2007 - 74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: V. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 62 Az 68/2005, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 10. 2005, č.j. OAM-1978/VL-20-12-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 1. 2006, č. j. 62 Az 68/2005 – 17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „stěžovatel“) brojí včasně podanou kasační stížností proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta jeho žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 27. 10. 2005, č.j. OAM-1978/VL-20-12-2005. Rozhodnutím žalovaného správního orgánu byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Současně v kasační stížnosti žalobce požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 18. 9. 2006 návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti zamítl. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2007 byla kasační stížnost žalobce směřující proti tomuto usnesení odmítnuta pro nepřijatelnost. Krajský soud poté usnesením ze dne 17. 5. 2007 stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost ze dne 14. 2. 2006 tak, že si zvolí advokáta a předloží plnou moc pro zastupování v řízení o kasační stížnosti a uvede konkrétní důvody kasační stížnosti dle ust. § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) a podřadí jej pod příslušné písmeno citovaného ustanovení. Zároveň stěžovatele poučil o tom, že v případě nevyhovění této výzvě, tj. nebude-li stěžovatel zastoupen advokátem a nebudou-li doplněny důvody kasační stížnosti a rozsah napadení

č. j. 3 Azs 79/2007 - 75

rozsudku, může Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 5. 6. 2007, ten však na uvedenou výzvu ve stanovené lhůtě nijak nereagoval, plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti nedoložil ani neodstranil vady kasační stížnosti.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu k doložení zastoupení advokátem poté, co Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost směřující proti usnesení Krajského soudu o zamítnutí žádosti stěžovatele o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, a navzdory poučení o možných následcích, plnou moc udělenou advokátovi soudu nepředložil; sám přitom neprokázal vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle ust. § 120 s. ř. s. Posuzování existence podmínek řízení má přitom přednost před zkoumáním, zda byly odstraněny vady kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru