Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 75/2007Usnesení NSS ze dne 29.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

6 Azs 27/2004


přidejte vlastní popisek

3 Azs 75/2007 - 64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně N. B., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 10. 2006, čj. OAM-1199/VL-20-11-2006, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 63 Az 123/2006, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 3. 2007, č. j. 63 Az 123/2006 - 31,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 30. 10. 2006, čj. OAM-1199/VL-20-11-2006, žalovaný zamítl žádost žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) o udělení mezinárodní ochrany podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. Jelikož stěžovatelka požádala soud o ustanovení zástupce pro žalobní řízení, bylo usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 2. 2007, č. j. 63 Az 123/2006 - 24, rozhodnuto, že se zástupcem žalobkyně neustanovuje Organizace pro pomoc uprchlíkům, jak navrhovala žalobkyně, nýbrž advokát JUDr. Aleš Vídenský, se sídlem Sokolská 22, Ostrava – Moravská Ostrava. Proti tomuto usnesení podala žalobkyně kasační stížnost, pro řízení o níž požádala soud o ustanovení zástupce. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 3. 2007, č. j. 63 Az 123/2006 - 31, jí nebyl pro řízení o této kasační stížnosti ustanoven zástupce z řad advokátů, neboť soud dospěl k závěru, že v řízení o kasační stížnosti proti neustanovení zástupce není podmínkou řízení zastoupení stěžovatele advokátem. Proti tomuto usnesení podala stěžovatelka včasnou kasační stížnost.

Po konstatování přípustnosti kasační stížnosti se Nejvyšší správní soud ve smyslu § 104a s. ř. s. dále zabýval otázkou, zda kasační stížnost svým významem podstatně přesahuje

č. j. 3 Azs 75/2007 - 65

vlastní zájmy stěžovatelky. Pokud by tomu tak nebylo, musela by být podle tohoto ustanovení odmítnuta jako nepřijatelná.

Zákonný pojem „přesah vlastních zájmů stěžovatele“, který je podmínkou přijatelnosti kasační stížnosti, představuje typický neurčitý právní pojem. Do soudního řádu správního byl zaveden novelou č. 350/2005 Sb. s účinností ke dni 13. 10. 2005. Jeho výklad, který demonstrativním výčtem stanovil typická kriteria nepřijatelnosti, byl proveden např. usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2006, č. j. 1 Azs 13/2006 - 39, publikovaným pod č. 933/2006 Sb. NSS.

Namítá-li stěžovatelka, že pro řízení o kasační stížnosti ve věci ustanovení zástupce musí být před Nejvyšším správním soudem zastoupena advokátem, pak Nejvyšší správní soud poukazuje na rozhodnutí ze dne 28. 4. 2004, č. j. 6 Azs 27/2004 - 4, publikované jako č. 486/2005 Sb. NSS, podle něhož „v řízení u Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce žalobců není důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti nedostatek právního zastoupení (§ 105 odst. 2 s. ř. s.)“. K námitce stěžovatelky, že by si přála ustanovit zástupkyní advokátku Mgr. Bohdanu Novákovou, pak Nejvyšší správní soud odkazuje na rozsudek ze dne 8. 9. 2005, č. j. 6 Ads 64/2005 - 25, www.nssoud.cz, podle něhož „právo na ustanovení zástupce (§ 35 odst. 7 s. ř. s.) není právem na ustanovení konkrétní osoby, kterou navrhovatel v návrhu označuje.“

Ustálená a vnitřně jednotná judikatura Nejvyššího správního soudu poskytuje tedy dostatečnou odpověď na všechny námitky podávané v kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud neshledal ani žádné další důvody pro přijetí kasační stížnosti k věcnému projednání. Za těchto okolností Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatelky. Shledal ji proto ve smyslu § 104a s. ř. s. nepřijatelnou a odmítl ji. Na toto posouzení nemělo vliv sdělení žalobkyně ze dne 17. 8. 2007, že se jí narodila dcera K. B. a jejím jménem žalobkyně podala žádost o poskytnutí mezinárodní ochrany.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru