Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 73/2007Usnesení NSS ze dne 08.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 73/2007 - 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: M. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 59 Az 123/2005, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 10. 2005 č.j. OAM-1863/VL-07-08-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 12. 2006 č. j. 59 Az 123/2005 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě specifikovanému v záhlaví, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ve věci azylu. V kasační stížnosti současně požádal, aby mu pro řízení o ní byl soudem ustanoven advokát - zástupce.

Krajský soud proto žalobce vyzval k prokázání jeho majetkových a osobních poměrů tím, že mu zaslal příslušný tiskopis s tím, aby do 10 dnů vyplněný vrátil zpět krajskému soudu. Žalobce však na tuto výzvu nereagoval a zůstal zcela nečinný.

Krajský soud proto usnesením ze dne 22. 2. 2007 č. j. 59 Az 123/2005 - 37 rozhodl tak, že se žalobci pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů neustanovuje.

Krajský soud usnesením ze dne 11. 4. 2007 č. j. 59 Az 123/2005 - 40 vyzval žalobce, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a aby v potřebném rozsahu doplnil kasační stížnost.

Žalobce však ani na tuto výzvu nereagoval a zůstal nečinný.

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto:

č. j. 3 Azs 73/2007 - 47

Podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V projednávané věci žalobce pro řízení o kasační stížnosti není zastoupen advokátem a nesplňuje tak jednu z podmínek řízení o kasační stížnosti.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci přes výzvu krajského soudu nedostatek povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti nebyl odstraněn a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle tohoto ustanovení odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Byl-li návrh (kasační stížnost) odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. srpna 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru