Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 71/2006Usnesení NSS ze dne 07.02.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 71/2006 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: V. C. N., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 8. 2005 č. j. 61 Az 203/2004 – 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále i „Krajský soud“) ze dne 22. 8. 2005 č. j. 61 Az 203/2004 – 18, jímž byla zamítnuta žaloba podaná žalobcem směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 11. 2004 č.j. OAM-3156/VL-10-05-2004. Uvedeným rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění platném v době rozhodování o věci (dále jen „zákon o azylu“).

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „s. ř. s.“) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení povinné. Krajský soud proto ve smyslu § 108 odst. 1 s. ř. s. žalobce usnesením ze dne 8. 11. 2005 vyzval, aby si ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení usnesení zvolil pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů. Z předloženého soudního spisu plyne, že zásilka s předmětným usnesením se soudu vrátila zpět dne 18. 11. 2005 jako nedoručená se sdělením, že se adresát uvedené zásilky odstěhoval.

Šetřením u Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, evidenční odbor (dále jen „Policie ČR“), byla zjištěna poslední adresa pobytu žalobce a to D., L. 16/59. Krajský soud tedy žalobci zaslal dne 10. 1. 2006 předmětnou zásilku na uvedenou adresu a příslušné usnesení bylo stěžovateli doručeno ve smyslu ustanovení § 46

č. j. 3 Azs 71/2006 - 42

odst. 1, 3, § 50b odst. 1 a § 50c odst. 1, 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) náhradním způsobem dne 16. 1. 2006.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 o. s. ř. soud předá písemnost určenou fyzické osobě k doručení na adresu jejího bytu, jejího místa podnikání, jejího pracoviště nebo místa, kde se zdržuje. Podle odst. 3 téhož ustanovení nebyla-li fyzická osoba zastižena na adrese uvedené v odstavci 1 a písemnost jí nebyla doručena ani na jiném místě, doručující orgán písemnost, která jí má být doručena do vlastních rukou uloží. Ustanovení § 50b odst. 1 o. s. ř. stanoví, že doručovaná písemnost, kterou doručující orgán uložil, se považuje za uloženou dnem, v němž se bezvýsledně pokusil písemnost adresátu doručit, neboť v místě doručování nebo, jde-li o doručování fyzické osobě, ani jinde nezastihl příjemce. Byla-li však doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, platí za den uložení písemnosti den, kterým je připravena v místě uložení pro adresáta k vyzvednutí. Ustanovení § 50c odst. 1 o. s. ř. uvádí, že pokud byla písemnost uložena, zanechá se v místě doručování adresátu výzva, aby si písemnost vyzvedl. Podle § 50c odst. 4 o. s. ř. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

V projednávaném případě byla zásilka s usnesením Krajského soudu doručována žalobci na adresu Policií ČR zjištěného posledního pobytu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Jelikož žalobce nebyl na uvedené adrese zastižen a jiné místo pro doručování nebylo známo, byla písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb dne 11. 1. 2006 a žalobci byla v místě doručování zanechána výzva k jejímu vyzvednutí. Žalobce si písemnost v úložní době nevyzvedl, proto je za den doručení usnesení považován den 16. 1. 2006. Na uvedenou výzvu žalobce ve stanovené lhůtě nereagoval a neučinil tak ani později.

Krajský soud pak přípisem ze dne 6. 12. 2006 zaslal žalobci poučení o možnosti zažádat pro řízení o kasační stížnosti o ustanovení bezplatného zástupce z řad advokátů, splňuje-li podmínky dle ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s., s přiloženým formulářem Vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech a stanovil mu 10-ti denní lhůtu pro doručení vyplněného formuláře. Citovaný přípis Krajského soudu byl doručen žalobci náhradním způsobem, za den doručení se považuje podle ustanovení § 50c odst. 4 o. s. ř., vzhledem k uložení zásilky dne 8. 12. 2006, den 11. 12. 2006. Tuto možnost žalobce nevyužil, ani žádným jiným způsobem nereagoval, a zůstává ve věci nadále nečinný.

V řízení o kasační stížnosti musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje vysokoškolské právnické vzdělání, které podle zvláštních zákonů je vyžadováno pro výkon advokacie. Dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že podmínky řízení o kasační stížnosti nejsou splněny. Žalobce sám nemá předepsané právnické vzdělání a současně není zastoupen advokátem v řízení o kasační stížnosti. Nedostatek povinného právního zastoupení žalobce je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však přes výzvu

č. j. 3 Azs 71/2006 - 43

soudu nepodařilo odstranit. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Nejvyšší správní soud nerozhodoval již o žádosti žalobce o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti, neboť odkladný účinek, jak vyplývá z ustanovení § 32 odst. 5 zákona o azylu, nastává přímo ze zákona.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. února 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru