Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 68/2007Usnesení NSS ze dne 25.07.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

7 Azs 271/2004


přidejte vlastní popisek

3 Azs 68/2007 - 44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce I. V., zastoupeného opatrovníkem Mgr. J. K., H. K., a dále zastoupeného JUDr. Pavlem Pokorným, advokátem se sídlem Veverkova 1343/1, Hradec Králové, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 3. 2006, č.j. OAM-2185/VL-20-K01-2005, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 32 Az 22/2006, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 11. 2006, č. j. 32 Az 22/2006 - 20,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení uvedeného soudu ze dne 30. 11. 2006, č. j. 32 Az 22/2006 - 20. Tímto rozsudkem byla odmítnuta žaloba žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 3. 2006, č.j. OAM-2185/VL-20-K01-2005, kterým nebyl žalobci udělen azyl v České republice podle § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů; současně na něj nebyla vztažena překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu. (pozn. soudu: S účinností od 1. 9. 2006 byl v zákoně o azylu termín „azyl“ nahrazen pojmem „mezinárodní ochrana“ a termín „překážka vycestování“ pojmem „subsidiární ochrana“.)

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Usnesením ze dne 19. 1. 2007, č. j. 32 Az 22/2006 - 29, soud stěžovateli ustanovil pro řízení o kasační stížnosti zástupcem JUDr. Pavla Pokorného, advokáta se sídlem Veverkova 1343/1, Hradec Králové. Týmž usnesením soud vyzval zástupce stěžovatele, aby doplnil kasační stížnost o důvody podle § 103 odst. 1 s. ř. s. Zástupce stěžovatele po doručení usnesení vyrozuměl soud o tom, že nemůže navázat kontakt se žalobcem, neboť se tento nezdržuje v místě hlášeného pobytu; bez součinnosti se žalobcem pak zástupce označil doplnění kasační stížnosti za nemožné. Pokus o doručení tohoto usnesení stěžovateli

č. j. 3 Azs 68/2007 - 45

na jím uvedenou adresu – P. s. K. n. O. – byl učiněn dne 2. 4. 2007; bylo však zjištěno, že stěžovatel pobytové středisko opustil dne 19. 12. 2006; další místo pobytu stěžovatele nebylo žalovanému známo. Dotazem na Oddělení cizinecké policie Rychnov nad Kněžnou bylo zjištěno, že žalobce je podle databáze stále hlášen na adrese: u. P. – I., P. 172/4, P. 9. Pokus o doručení usnesení žalobci na tuto adresu byl učiněn dne 16. 5. 2007, zásilka se však vrátila zpět Krajskému soudu v Hradci Králové s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý.

Jelikož je stěžovatel neznámého pobytu, byla mu usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 5. 2007, č. j. 32 Az 22/2006 - 35, podle § 29 odst. 3 o. s. ř. použitého přiměřeně podle § 64 s. ř. s. k ochraně jeho práv ustanoven opatrovníkem Mgr. J. K., H. K. Usnesení nabylo právní moci dne 7. 6. 2007.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce). V souzené věci není sporu o tom, že místo pobytu stěžovatele na území České republiky není známé; tato skutečnost přetrvává od dubna roku 2007 a Nejvyšší správní soud si ji před vydáním svého rozhodnutí ověřil rovněž z internetové databáze žalovaného. Bylo tedy konstatováno, že stěžovatel je neznámého pobytu, a k ochraně jeho práv mu byl krajským soudem ustanoven opatrovník. Nejvyšší správní soud poté v souladu s § 33 písm. b) zákona o azylu usnesením rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení. Stěžovateli byl pro toto řízení před soudem ustanoven soudem zástupcem advokát; jelikož však s ohledem na neznámý pobyt žalobce nebylo možné provést úkon právní služby spočívající v první poradě s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, Nejvyšší správní soud o odměně advokáta za řízení o této kasační stížnosti nerozhodoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. července 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru