Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 67/2007Usnesení NSS ze dne 11.07.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 67/2007 - 97

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: S. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 63 Az 84/2004, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 3. 2004 čj. OAM-1016/VL-20-12-2004, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2006 č. j. 63 Az 84/2004 - 66,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti citovanému rozhodnutí žalovaného a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Žalobce současně požádal o ustanovení advokáta jako zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 21. 3. 2007 č. j. 63 Az 84/2004 - 83 rozhodl, že žalobci se neustanovuje zástupce z řad advokátů.

Usnesením ze dne 21. 3. 2007 č. j. 63 Az 84/2004 - 86 tento krajský soud vyzval žalobce, aby do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc, kterou udělil advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, a aby ve stejné lhůtě odstranil vady kasační stížnosti.

Na tuto výzvu žalobce nereagoval.

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto:

Podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), v řízení o kasační stížnosti stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li

č. j. 3 Azs 67/2007 - 98

stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci žalobce není přes výzvu krajského soudu v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a v tomto řízení proto nelze pokračovat. Nejvyšší správní soud tedy podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. července 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru