Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 65/2006Usnesení NSS ze dne 22.03.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

3 Azs 65/2006 - 38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně O. G., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 7. 2004, čj. OAM-122/CU-06-P08-2004, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 14 Az 388/2004, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 10. 2005, č. j. 14 Az 388/2004 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně dne 7. 11. 2005 u Krajského soudu v Ústí nad Labem se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku krajského soudu, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 7. 2004, čj. OAM-122/CU-06-P08-2004. Uvedeným rozhodnutím nebyl žalobkyni udělen azyl v České republice podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a nebyla na ni vztažena překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu. Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 12. 2005, č. j. 14 Az 388/2004 - 29, nebylo vyhověno návrhu stěžovatelky na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, neboť stěžovatelka soudu nepředložila vyplněný formulář o svých osobních a majetkových poměrech, ačkoliv k jeho vyplnění ve stanovené lhůtě byla soudem vyzvána. Týmž usnesením byla stěžovatelka vyzvána k tomu, aby si do jednoho měsíce ode dne doručení usnesení zvolila zástupcem pro řízení o kasační stížnosti advokáta a doložila soudu plnou moc pro řízení o kasační stížnosti, jinak bude kasační stížnost odmítnuta; usnesení bylo doručeno dne 21. 12. 2005. Stěžovatelka však soudu plnou moc udělenou advokátovi nepředložila.

č. j. 3 Azs 65/2006 - 39

Žalovaný ve vyjádření navrhl odmítnutí kasační stížnosti.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka přes výzvu k doložení zastoupení advokátem poté, co bylo soudem rozhodnuto o neustanovení zástupce stěžovatelce pro řízení o kasační stížnosti, a poučení o možných následcích, nepředložila soudu plnou moc udělenou advokátovi; sama přitom nemá vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatelky – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla odmítnuta neprodleně po jejím předložení Nejvyššímu správnímu soudu, soud nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku této kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. března 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru