Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 53/2017 - 14Usnesení NSS ze dne 29.03.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 53/2017 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobkyně: N. D., zast. Mgr. Ing. Vlastimilem Mlčochem, advokátem se sídlem Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1603/23, proti žalovanému: Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Praha 3, Olšanská 2, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 2. 2016, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2017, č. j. 9 A 159/2016 - 63,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) usnesením ze dne 2. 2. 2017, č. j. 9 A 159/2016 - 63 zastavil řízení, neboť žalobkyně nezaplatila soudní poplatek za žalobu.

Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) proti usnesení městského soudu podala dne 16. 2. 2017 kasační stížnost. V ní namítla tolik, že dne 15. 2. 2017 požádala o osvobození od soudních poplatků a o této žádosti nebylo rozhodnuto. V této námitce shledal Nejvyšší správní soud uplatnění důvodu podle § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Nejvyšší správní soud k tomu ze soudního spisu zjistil, že stěžovatelce bylo dne 2. 2. 2017 doručeno usnesení o zastavení řízení pro nesplnění poplatkové povinnosti podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Řízení o žalobě tak tímto dnem bylo zastaveno pravomocně (srov. § 54 odst. 5 ve spojení s § 55 odst. 4 s. ř. s.) Stěžovatelka městský soud o osvobození od soudního poplatku požádala až dne 15. 2. 2017, tj. téměř dva týdny po zastavení řízení. Je zřejmé, že městský soud k této opožděné žádosti přihlédnout nemohl a ta na řízení o žalobě již žádný vliv neměla.

Nejvyšší správní soud dále zvažoval, jaký vliv má tato žádost na následné řízení o kasační stížnosti, které bylo zahájeno dne 16. 2. 2017. Podle obsahu žádosti ji stěžovatelka uplatnila u městského soudu toliko ve vztahu k řízení o žalobě. V kasační stížnosti poté stěžovatelka o osvobození od soudních poplatků znovu nepožádala a jinak neučinila ani poté, co ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 2. 2017, č. j. 3 Azs 53/2017 – 5 vyzval k zaplacení poplatku za kasační stížnost a poučil ji o možnosti požádat o osvobození od soudního poplatku. V situaci, kdy je stěžovatelka v řízení zastoupena advokátem, tj. osobou dostatečně erudovanou se znalostmi právní úpravy, vyložil Nejvyšší správní soud obsah žádosti stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků a obsah kasační stížnosti tak, že stěžovatelka nezamýšlela požádat o osvobození od soudních poplatků i s účinkem na řízení o kasační stížnosti, ale svou výše uvedenou námitkou uplatnila toliko důvod kasační stížnosti. Podáním žádosti o osvobození od soudního poplatku dne 15. 2. 2017 k městskému soudu se tedy nic nezměnilo na povinnosti stěžovatelky zaplatit soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka současně s podáním kasační stížnosti nezaplatila soudní poplatek, vyzval ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 2. 2017, č. j. 3 Azs 53/2017 – 5, aby tuto povinnost splnila ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení. Usnesení s uvedenou výzvou bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 10. 3. 2017, ke dni tohoto rozhodnutí však stěžovatelka poplatek za kasační stížnost nezaplatila a ani se k výzvě nevyjádřila jinak.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatila ani v dodatečně určené lhůtě a o následcích nesplnění výzvy soudu byla poučena, Nejvyšší správní soud po marném uplynutí lhůty řízení zastavil v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 29. března 2017

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru