Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 48/2007Usnesení NSS ze dne 27.06.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 48/2007 - 57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: V. N., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, Praha 7, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, pod sp. zn. 54 Az 7/2006, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 5. 2006 č.j. OAM-2279/VL-07-SE01-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 29. 9. 2006 č. j. 54 Az 7/2006 - 24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, jímž byla zamítnuta žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného.

Žalobce v kasační stížnosti požádal, aby mu byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven advokát soudem. Krajský soud mu proto zaslal příslušný tiskopis se žádostí, aby jej vyplněný ve stanovené lhůtě zaslal soudu zpět. Žalobce, jemuž byl přípis doručen náhradním způsobem, na tuto výzvu nereagoval.

Krajský soud proto usnesením ze dne 2. 2. 2007 č. j. 54 Az 7/2006 - 42 návrh žalobce na ustanovení zástupce zamítl a v odůvodnění uvedl, že soudu nejsou známy majetkové poměry žalobce.

Krajský soud potom přípisem ze dne 16. 3. 2007 znovu poučil žalobce o nutnosti být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a vyzval ho, aby do 10 dnů předložil plnou moc, kterou udělil advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Na tuto výzvu žalobce nereagoval.

č. j. 3 Azs 48/2007 - 58

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto:

Podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) v řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), mj. tehdy, jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci bylo naplněno shora uvedené ustanovení, protože žalobce nebyl v řízení o kasační stížnosti přes výzvu soudu zastoupen advokátem a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh (kasační stížnost) odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru