Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 433/2004Usnesení NSS ze dne 08.02.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 433/2004 - 47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Milady Haplové v právní věci žalobce D. D. L., zastoupeného Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Brno, Příkop 8, (adresa pro doručování Václavské nám. 21, Praha 1) proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 7. 2004, č. j. 24 Az 2136/2003 – 19.

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl stěžovatel rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 7. 2004, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 23. 9. 2003, č. j. OAM-4456/VL-11-05-2003, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR v platném znění (dále jen zákona o azylu).

V kasační stížnosti stěžovatel dovozoval důvody podle ust. § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., které spatřoval v tom, že soud neměl podmínky k postupu podle § 51 odst. 1 s. ř. s., protože stěžovatel písemnosti, kterou obdržel v českém jazyce nerozuměl a soud měl tento problém předvídat. Jedná se tudíž nepochybně o vadu řízení, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé. Navrhl proto, aby napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 26. 1. 2006 vzal stěžovatel kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

č. j. 3 Azs 433/2004 - 48

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle stěžovatele obsažený v jeho podání ze dne 26. 1. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný. Řízení o kasační stížnosti proto dle výše citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníkům nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 8. února 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru