Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 424/2005Usnesení NSS ze dne 12.01.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 424/2005 - 50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: P. L., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 62 Az 85/2004, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 9. 2004 č.j. OAM-2677/VL-10-08-2004, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 1. 2005 č.j. 62 Az 88/2004 – 27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 26. 1. 2005 č. j. 62 Az 88/2004 – 27 zamítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 9. 2004 č.j. OAM-2677/VL-10-08-2004, kterým byla žádost žalobce o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Ostravě podal žalobce včas kasační stížnost, ve které mimo jiné požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce. Krajský soud proto zaslal žalobci formulář „vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech“ (k posouzení důvodnosti jeho žádosti o ustanovení právního zástupce) s výzvou, aby formulář řádně vyplněný a podepsaný zaslal soudu zpět ve lhůtě 10 dnů. Z předloženého soudního spisu plyne, že zásilka s formulářem a výzvou krajského soudu byla žalobci doručena na adresu jím uvedenou v kasační stížnosti ve smyslu § 46 odst. 3, § 50b odst. 1 a § 50c odst. 1, 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o. s. ř.“) ve spojení s § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) dne 13. 6. 2005, přičemž žalobce ve stanovené lhůtě ani později žádným způsobem nereagoval. Krajský soud v Ostravě tak usnesením ze dne 15. 7. 2005 č. j. 62 Az

č. j. 3 Azs 424/2005 - 51

85/2004 - 41 rozhodl, že žalobci se zástupce z řad advokátů neustanovuje. Své rozhodnutí krajský soud odůvodnil tím, že žalobce neosvědčil své majetkové poměry, vůči soudu zůstal nečinný, proto soud nemohl posoudit předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, a tudíž ani předpoklady pro ustanovení zástupce.

Usnesením ze dne 12. 8. 2005 č. j. 62 Az 85/2004 - 45 Krajský soud v Ostravě žalobce vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil kasační stížnost tak, že si zvolí advokáta a předloží plnou moc pro zastupování a rovněž uvede konkrétní důvody kasační stížnosti dle § 103 odst. 1 s. ř. s. Žalobci bylo uvedené usnesení doručeno ve smyslu § 46 odst. 3, § 50b odst. 1 a § 50c odst.1, 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 22. 8. 2005, on však zůstal ve věci nadále nečinný.

V řízení o kasační stížnosti musí byt podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobce však nebyl zastoupen advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení povinné. Krajský soud proto ve smyslu § 108 odst. 1 s. ř. s. žalobce řádně vyzval a stanovil mu lhůtu k odstranění vady kasační stížnosti. Žalobce výzvu soudu v jím stanovené lhůtě nerespektoval, vadu kasační stížnosti neodstranil. Nedoložení plné moci k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru