Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 409/2005Usnesení NSS ze dne 26.04.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 409/2005 - 68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně: N. C., zastoupené JUDr. Miroslavem Bukovjanem, advokátem se sídlem Jánské náměstí č. 6, Cheb, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 7. 2005, č. j. 59 Az 95/2004 – 27,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobkyně advokátu JUDr. Miroslavu Bukovjanovi se přiznává odměna za zastupování ve výši 2558,50 Kč. Tato částka bude jmenovanému vyplacena do 1 měsíce po právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu. Náklady právního zastoupení žalobkyně nese stát.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví nadepsaný rozsudek Krajského soudu v Plzni, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 20. 8. 2004, č. j. OAM-2545/VL-10-04-2004. Citovaným rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobkyni udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona. V kasační stížnosti žalobkyně dovozovala důvody, jež by bylo možno podřadit pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Závěrem navrhla, aby napadený rozsudek Krajského soudu v Plzni byl zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádala o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

č. j. 3 Azs 409/2005 - 69

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 9. 2005 byl žalobkyni ustanoven zástupce pro řízení o kasační stížnosti – advokát JUDr. Miroslav Bukovjan.

Podáním ze dne 30. 3. 2006 vzala žalobkyně prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost v celém rozsahu zpět a navrhla zastavení řízení.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobkyně obsažený v jejím podání ze dne 30. 3. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný, řízení ve věci proto dle výše citovaného ustanovení § 47 písm. a.) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. zastavil. Za této situace nerozhodoval již samostatně o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci žalobkyně advokátu JUDr. Miroslavu Bukovjanovi pak přiznal odměnu za dva hlavní úkony právní služby podle § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb. à 1000 Kč, k nimž náleží 2x režijní paušál podle § 13 odst. 2 citované vyhlášky à 75 Kč a DPH ve výši 408,50 Kč. Celkově tedy byla přiznána odměna ve výši 2558,50 Kč. Nejvyšší správní soud nepřiznal ustanovenému advokátu požadovaný třetí hlavní úkon právní služby, neboť je prokázán pouze jeden úkon podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb. a jeden úkon podle § 11 odst. 1 písm. d) citované vyhlášky. Náklady právního zastoupení žalobkyně dle ustanovení § 60 odst. 4 s. ř. s. nese stát.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 26. dubna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru