Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 402/2020 - 31Usnesení NSS ze dne 08.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 402/2020 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: M. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 12. 2020, č. j. 16 Az 23/2020 – 24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 18. 12. 2020 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 1. 12. 2020, č. j. 16 Az 23/2020 – 24. Tímto rozsudkem městský soud zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 4. 2020, č. j. OAM-419/ZA-ZA11-VL13-2019, ve věci neudělení mezinárodní ochrany. Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

[2] Za účelem posouzení této žádosti Nejvyšší správní soud stěžovatele přípisem ze dne 22. 12. 2020 vyzval, aby ve lhůtě čtrnácti dní od doručení tohoto přípisu předložil vyplněný formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a aby tam uvedená tvrzení doložil. Stěžovatel byl současně poučen o tom, že nevyhoví-li této výzvě, respektive nebude-li možné například pro neúplnost uvedených tvrzení řádně posoudit, zda má dostatek prostředků pro zajištění svého zastupování vlastními prostředky, bude jeho žádost zamítnuta. Výše uvedená písemnost byla stěžovateli doručena fikcí dne 7. 1. 2021 (viz obálka na č. l. 17 spisu NSS) na adresu uvedenou v kasační stížnosti (Š., P.). Soud v této souvislosti podotýká, že uvedenou adresu rovněž opakovaně ověřil v evidenční kartě žadatele o mezinárodní ochranu č. B008397 (viz č. l. 7, 21 a 28 spisu NSS). Poslední den čtrnáctidenní lhůty k doložení vyplněného formuláře nastal dne 21. 1. 2021. Stěžovatel však v uvedené lhůtě (a ani později) na výzvu soudu žádným způsobem nereagoval.

[3] Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti, a to usnesením ze dne 22. 2. 2021, č. j. 3 Azs 402/2020 – 23 (výrok I.). Tímto usnesením soud zároveň stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů od jeho doručení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (výrok II. usnesení). Stěžovatel byl zároveň poučen o následku, pokud uvedené výzvě nevyhoví, jímž je odmítnutí kasační stížnosti.

[4] Usnesení č. j. 3 Azs 402/2020 – 23 zaslal Nejvyšší správní soud stěžovateli na adresu pobytu uvedenou v kasační stížnosti a v evidenční kartě žadatele o mezinárodní ochranu (viz výše). K jeho doručení došlo fikcí v pátek 12. 3. 2021 (viz obálka na č. l. 24 spisu NSS). Poslední den desetidenní lhůty k doložení zastoupení tak nastal v souladu s § 40 odst. 1 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) v pondělí 22. 3. 2021. Stěžovatel přesto do dnešního dne plnou moc udělenou advokátovi nepředložil a ani jinak na výzvu tohoto soudu nereagoval.

[5] Dle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem představuje jednu z podmínek řízení o kasační stížnosti.

[6] Stěžovatel tedy přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínek řízení spočívající v absenci povinného zastoupení advokátem, Nejvyšší správní soud proto odmítl jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3, větu první s. ř. s., ve spojení s § 120 téhož zákona, podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba, respektive kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. dubna 2021

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru