Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 4/2007Usnesení NSS ze dne 20.06.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 4/2007 - 44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Karla Šimky a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: N. S. N., zastoupeného Mgr. Petrem Volšíkem, advokátem se sídlem Sokolovská 161, Praha 8, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 9. 2006, č. j. 61 Az 64/2005 – 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 22. 9. 2006 zamítl Krajský soud v Ostravě žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 5. 5. 2005, č.j. OAM-760/VL-20-05-2005. Citovaným rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb. Rozsudek byl žalobci doručen na adresu jeho tehdejšího bydliště T. a F. 2123, L. Vzhledem k tomu, že žalobce nebyl při doručování zastižen, byla zásilka dne 5. 10. 2006 uložena.

Kasační stížnost proti tomuto rozsudku podal žalobce dne 2. 11. 2006 z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení. Zároveň požádal o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti podle ustanovení § 107 s. ř. s.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla podána žalobcem opožděně.

Podle ustanovení § 50c odst. 4 o. s. ř., není-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů, nebo jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl; to neplatí, je-li náhradní doručení písemnosti vyloučeno (§ 50d odst. 1), nebo bylo-li uložení písemnosti neúčinné.

č. j. 3 Azs 4/2007 - 45

V daném případě byla zásilka obsahující napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě doručována do vlastních rukou žalobce a uložena dne 5. 10. 2006. Za den doručení se pak považuje dle výše citovaného ustanovení § 50c odst. 4 o. s. ř. den 15. 10. 2006.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Je-li dnem doručení napadeného rozsudku Krajského soudu neděle 15. 10. 2006, připadá poslední den zákonné lhůty k podání kasační stížnosti na neděli dne 29. 10. 2006. Podle ustanovení § 40 odst. 3 s. ř. s. bylo tak posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti pondělí 30. 10. 2006. Tato lhůta uběhla žalobci marně. Na počítání běhu lhůt nemá již žádný vliv faktické převzetí napadeného rozsudku Krajského soudu žalobcem dne 1. 11. 2006. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 20. června 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru