Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 39/2006Usnesení NSS ze dne 07.06.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 39/2006 - 83

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně: G. B., zastoupené JUDr. Pavlem Strnadem, advokátem se sídlem nám. Práce 2512, Zlín, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 8. 2005 č. j. 47 Az 784/2003 – 56,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobkyně, advokátu JUDr. Pavlu Stranadovi se přiznává odměna za zastupování ve výši 2150 Kč. Tato částka bude jmenovanému vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do jednoho měsíce po právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady právního zastoupení žalobkyně nese stát.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížnosti napadla žalobkyně v záhlaví nadepsaný rozsudek Krajského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 3. 4. 2003 č. j. OAM-2810/VL-10-BE-02-2002. Cit. rozhodnutím správního orgánu bylo podle ust. § 325 písm. a) zákona č. 25/1999 Sb. zastaveno řízení o udělení azylu žalobkyni. V kasační stížnosti dovozuje žalobkyně existenci důvodů dle ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., bližší argumentaci však neuvádí.

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2006 byla žalobkyně vyzvána k odstranění nedostatků svého návrhu, především k doplnění konkrétních důvodů, v nichž spatřuje naplnění cit. ustanovení zákona, jež měl krajský soud svým rozhodnutím porušit. Žalobkyně byla zároveň poučena o následcích nesplnění výzvy. Na tuto výzvu ve stanovené lhůtě nereagovala a neučinila tak ani do dne rozhodnutí soudu. Svým podáním ze dne 6. 4. 2006 zástupce žalobkyně pouze sdělil, že žalobkyně na podané kasační stížnosti trvá, neznal však jakékoli další skutečnosti, o které by mohl podanou stížnost opřít. Z uvedených důvodů ponechal další postup plně na rozhodnutí soudu.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podaní a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek.O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost žalobkyně je zatížena vadami, které brání jejímu věcnému projednání. Kasační stížnost totiž neobsahuje konkretizaci uplatněného důvodu podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a nelze tedy zjistit, jaká právní otázka byla dle názoru žalobkyně krajským soudem chybně posouzena. Pro řízení o kasační stížnosti tak Nejvyšší správní soud nemá stanoveny meze své přezkumné činnosti. Uvedený nedostatek nebyl žalobkyní odstraněn ani po výzvě soudu, která obsahovala předepsané poučení. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci žalobkyně, advokátu JUDr. Pavlu Strnadovi pak byla přiznána odměna za zastupování za dva hlavní úkony právní služby à 1000 Kč (sepis kasační stížnosti a podání ze dne 6. 4. 2006) podle § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb. k čemuž náleží 2x režijní pauàš 75 Kál č podle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky, celkově tedy 2150 Kč. Náklady právního zastoupení žalobkyně v řízení o kasační stížnosti nese stát.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 7. června 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru