Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 385/2005Usnesení NSS ze dne 07.12.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

4 Azs 10/2003


přidejte vlastní popisek

3 Azs 385/2005 - 35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce nezl. V. M., zastoupeného matkou T. M, jako svou zákonnou zástupkyní, oba zastoupeni Mgr. Zbyňkem Stavinohou, advokátem se sídlem Joštova 4, Brno, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odboru azylové a migrační politiky, pošt. schránka 21/OAM, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 4. 2005, čj. OAM-544/VL-09-ZA07-2005, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 56 Az 65/2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 8. 2005, č. j. 56 Az 65/2005 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nezletilý žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížností podanou prostřednictvím jeho zástupce osobně u Krajského soudu v Brně dne 12. 10. 2005 napadá rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22. 8. 2005, č. j. 56 Az 65/2005 - 22, jímž bylo rozhodnuto o zamítnutí žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 4. 2005, čj. OAM-544/VL-09-ZA07-2005. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost zákonné zástupkyně žalobce o udělení azylu nezletilému žalobci jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že nezletilý žalobce byl v řízení před krajským soudem zastoupen nejen svou matkou jako zákonnou zástupkyní, ale též advokátem, byl citovaný rozsudek Krajského soudu v Brně doručen tomuto advokátovi do vlastních rukou dne 20. 9. 2005. Dne 12. 10. 2005 podal tento advokát osobně kasační stížnost směřující proti výše uvedenému rozsudku; současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

č. j. 3 Azs 385/2005 - 36

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Lhůta pro podání kasační stížnosti u osoby zastoupené advokátem počíná běžet dnem následujícím poté, kdy bylo rozhodnutí krajského soudu podle § 42 odst. 2 s. ř. s. doručeno tomuto zástupci. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení rozhodnutí je úterý dne 20. 9. 2005, kdy byl kasační stížností napadený rozsudek doručen do vlastních rukou zástupci nezletilého žalobce. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala tedy běžet ve středu dne 21. 9. 2005 a skončila v úterý dne 4. 10. 2005. Kasační stížnost měla být proto podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 4. 10. 2005, aby lhůta pro její podání byla zachována; zástupce nezletilého stěžovatele však podal kasační stížnost osobně až dne 12. 10. 2005. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl. Za této procesní situace se již Nejvyšší správní soud nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. prosince 2005

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru