Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 383/2005Usnesení NSS ze dne 29.03.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 383/2005 - 1

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: M. P., zastoupeného advokátem JUDr. Milanem Kopčákem, se sídlem Tylova 16, Aš, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2005, č. j. 9 Az 22/2004 – 74,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 13. 8. 2003, č.j. OAM-2745/VL-18-P19-2001. Citovaným rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobci udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zák. č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování podle § 91 tohoto zákona. V kasační stížnosti dovozoval žalobce existenci důvodů podle ust. § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Navrhl proto, aby napadený rozsudek Městského soudu v Praze byl zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádal o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti a o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2005 byl zástupcem žalobce pro řízení o kasační stížnosti ustanoven advokát JUDr. Milan Kopčák.

Podáním ze dne 14. 3. 2006 vzal žalobce kasační stížnost v plném rozsahu zpět a navrhl zastavení řízení.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobce obsažený v jeho podání ze dne 14. 3. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný, řízení o kasační stížnosti proto dle výše cit. ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). Ustanovenému advokátu JUDr. Milanu Kopčákovi pak nepřiznal odměnu za zastupování neboť není prokázáno, že by ve věci provedl úkon právní služby podle ust. § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. (§ 53 odst. 3 s. ř. s. ).

V Brně dne 29. března 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru