Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 366/2020 - 66Usnesení NSS ze dne 25.02.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 366/2020 - 66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: W. O., zastoupený JUDr. Pavlem Pohorským, advokátem se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 10. 2020, č. j. 29 Az 21/2019 – 35,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce JUDr. Pavlu Pohorskému, advokátovi, se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 4 114 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 24. 11. 2020 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 10. 2020, č. j. 29 Az 21/2019 – 35.

[2] Podáním ze dne 17. 2. 2021, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 18. 2. 2021, vzal stěžovatel svou kasační stížnost zpět.

[3] Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), za použití § 120 téhož zákona, může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, a to dokud o něm soud nerozhodl.

[4] Podle § 47 písm. a) věty před středníkem s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[5] S ohledem na zpětvzetí návrhu – kasační stížnosti – Nejvyšší správní soud v souladu s výše citovanými ustanoveními s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[6] O nákladech řízení o kasační stížnosti soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

[7] Podle § 35 odst. 10 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., zástupci stěžovatele, který mu byl soudem ustanoven, hradí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Zástupce stěžovatele, advokát JUDr. Pavel Pohorský, který mu byl ustanoven usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2021, č. j. 3 Azs 366/2020 – 37, provedl v řízení před tímto soudem jeden úkon právní služby spočívající v převzetí a přípravě zastoupení [§ 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“)]. Za jeden úkon právní služby tomuto zástupci náleží mimosmluvní odměna ve výši 3 100 Kč [§ 9 odst. 4 písm. d), ve spojení s § 7 bodem 5. advokátního tarifu], která se zvyšuje o 300 Kč paušální náhrady hotových výdajů dle § 13 odst. 4 advokátního tarifu. Celkem tedy tomuto zástupci náleží odměna a náhrada hotových výdajů v částce 3 400 Kč. Ustanovený zástupce je plátcem DPH, a proto se odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů zvyšuje o příslušnou sazbu DPH (§ 14a advokátního tarifu). Celkem tedy ustanovenému zástupci náleží 4 114 Kč a tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 25. února 2021

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru