Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 35/2007Usnesení NSS ze dne 27.06.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 35/2007 - 45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: K. D., zastoupené JUDr. Alenou Lasotovou, advokátkou se sídlem Přívozská 10, Ostrava – Moravská Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 8. 2006, č. j. 61 Az 58/2005 – 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 21. 4. 2005, č.j. OAM-668/VL-10-05-2005. Citovaným rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb. Kasační stížnost podala žalobkyně z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., nic konkrétního však k věci neuvedla. Požádala pouze o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti, o ustanovení bezplatného právního zástupce a o tlumočníka do blíže neurčeného jazyka. Závěrem navrhla, aby byl napadený rozsudek zrušen a věc vrácena Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu řízení.

Usnesením ze dne 20. 12. 2006 ustanovil Krajský soud v Ostravě žalobkyni zástupkyni pro řízení o kasační stížnosti – advokátku JUDr. Alenu Lasotovou. Současně byla žalobkyně vyzvána, aby prostřednictvím ustanovené advokátky doplnila kasační stížnost o konkretizaci důvodů podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. a zároveň byla poučena o následcích nesplnění výzvy. Na tuto výzvu žalobkyně ve stanovené jednoměsíční lhůtě nereagovala a neučinila tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu, nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud

č. j. 3 Azs 35/2007 - 46

řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek, o tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost žalobkyně je zatížena závažnými vadami, které brání jejímu věcnému projednání. Žalobkyně především ani na výzvu soudu nekonkretizovala stížní body kasační stížnosti, takže Nejvyšší správní soud nemá vytýčeny meze své přezkumné činnosti ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 s. ř. s. O následcích nesplnění výzvy přitom žalobkyně byla poučena. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobkyně podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl. Soud již nerozhodoval o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti, neboť ten vyplývá přímo z ustanovení § 32 odst. 5 zákona č. 325/1999 Sb. Zároveň nerozhodoval ani o žádosti o ustanovení tlumočníka, neboť žalobkyně požadovaný jazyk ani blíže nespecifikovala, navíc potřeba tlumočení nevyšla v řízení najevo.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.). Ustanovená zástupkyně žalobkyně JUDr. Alena Lasotová neprokázala žádný úkon podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. a Nejvyšší správní soud ji proto odměnu za zastupování nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 27. června 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru