Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 31/2007Usnesení NSS ze dne 28.03.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

3 Azs 31/2007 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce O. Z., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 10. 2005, č.j. OAM-1821/VL-19-12-2005, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 63 Az 119/2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2006, č. j. 63 Az 119/2005 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k poštovní přepravě dne 12. 1. 2007 a doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 15. 1. 2007 se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 18. 12. 2006, č. j. 63 Az 119/2005 - 22. Tímto rozsudkem soud zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 10. 2005, č.j. OAM-1821/VL-19-12-2005, jímž žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení azylu v České republice jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatel v kasační stížnosti požádal soud o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti a kasační stížnost neobsahovala žádné stížnostní důvody, vyzval Krajský soud v Ostravě stěžovatele usnesením ze dne 17. 1. 2007, č. j. 63 Az 119/2005 - 32, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, a dále aby uvedl rozsah a důvody kasační stížnosti a údaj o dni doručení napadeného rozhodnutí krajského soudu. Stěžovatel byl soudem poučen, že v případě, že nebude zastoupen advokátem, a neodstraní vady kasační stížnosti, může Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout. Toto usnesení soud stěžovateli doručoval nejprve na adresu místa hlášeného pobytu tak, jak je uvedena v evidenci žalovaného, tj. na adresu

č. j. 3 Azs 31/2007 - 43

N. 597, K. n. L. Pokus o doručení zásilky na tuto adresu byl učiněn dne 22. 1. 2007, zásilka se však vrátila dne 23. 1. 2007 zpět Krajskému soudu v Ostravě s tím, že se žalobce odstěhoval bez udání adresy. Soud pak usnesení doručoval na adresu uvedenou stěžovatelem v kasační stížnosti, tj. na adresu K. 185/59, B.; zásilka byla stěžovateli doručena právní fikcí podle § 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 1. 2. 2007. Stěžovatel však plnou moc udělenou advokátovi nepředložil ani neodstranil vady kasační stížnosti.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu k doložení zastoupení advokátem, a přes poučení o možných následcích, nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Posuzování existence podmínek řízení má přitom přednost před zkoumáním, zda byly odstraněny vady kasační stížnosti. Návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se Nejvyšší správní soud nezabýval, neboť podle § 35 odst. 5 zákona o azylu má podání kasační stížnosti proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu odkladný účinek.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. března 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru