Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 292/2004Usnesení NSS ze dne 04.05.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, úsek sdružování
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 292/2004 - 65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně: N. T. L., zastoupené Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Brno, Příkop 8, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 2. 2004 č. j. 24 Az 2059/2003 - 24,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobkyně advokátu Mgr. Alexandru Vaškevičovi se přiznává odměna za zastupování ve výši 2150 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 1 měsíce od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 26. 2. 2004 č. j. 24 Az 2059/2003 - 24 zamítl žalobu podanou žalobkyní (dále i „stěžovatelka“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 8. 2003 č. j. OAM-2041/VL-07-HA14-2003, kterým nebyl žalobkyni udělen azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň bylo rozhodnuto, že se na ni nevztahuje překážka vycestování dle § 91 téhož zákona.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Ostravě podala stěžovatelka dne 9. 4. 2004 kasační stížnost. V kasační stížnosti stěžovatelka mimo jiné požádala o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Proto Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 7. 6. 2004 č. j. 24 Az 2059/2003 - 40 stěžovatelce ustanovil jako zástupce pro řízení o kasační stížnosti advokáta Mgr. Alexandra Vaškeviče se sídlem v Plzni, Františkánská 7.

Podáním ze dne 20. 4. 2005, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 25. 4. 2005, vzala stěžovatelka (prostřednictvím zvoleného advokáta Mgr. Marka Sedláka se sídlem Brno, Příkop 8) kasační stížnost v plném rozsahuzpět.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen “s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní Nejvyšší správní soud rozhodl, soud řízení ve věci zastavil podle shora citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle ustanovení § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Jelikož Krajský soud v Ostravě žalobkyni ustanovil zástupcem advokáta pro řízení o kasační stížnosti, náklady řízení v tomto případě hradí stát. Náklady spočívají v odměně za dva úkony právní služby v částce 2000 Kč (§ 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. b), d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a v náhradě hotových výdajů v částce 150 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky), celkem 2150 Kč. Tato částka bude zaplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám advokáta Mgr. Alexandra Vaškeviče do 1 měsíce od právní moci rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. května 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru