Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 263/2005Usnesení NSS ze dne 03.08.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 263/2005 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: V. K., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 2. 2004 č. j. OAM-358/VL-19-15-2004, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 59 Az 52/2004, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 4. 2005 č. j. 59 Az 52/2004 – 51,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 4. 4. 2005 č. j. 59 Az 52/2004 - 51 zamítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 2. 2004 č. j. OAM-358/VL-19-15-2004, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 83/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Citovaný rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl žalobci doručen dne 2. 5. 2005. Žalobce proti rozsudku podal osobně u Krajského soudu v Ostravě kasační stížnost dne 2. 6. 2005.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 citovaného ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

V daném případě byl dnem určujícím počátek lhůty pro podání kasační stížnosti počítané podle týdnů den doručení rozsudku, tj. pondělí 2. 5. 2005, a posledním dnem dvoutýdenní lhůty tak bylo pondělí 16. 5. 2005. Kasační stížnost však byla žalobcem podána teprve dne 2. 6. 2005.

Protože byla kasační stížnost podána opožděně, Nejvyšší správní soud ji podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2005

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru