Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 239/2006Usnesení NSS ze dne 20.06.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 239/2006 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Karla Šimky a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: M. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 5. 2006, č. j. 63 Az 74/2005 – 17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 30. 5. 2005, č.j. OAM-893/VL-07-12-2005. Citovaným správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb.

Kasační stížnost podal žalobce z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., k věci však nic konkrétního neuvedl. Požádal pouze o ustanovení bezplatného právního zástupce a tlumočníka pro řízení do blíže neurčeného jazyka, též o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti. Závěrem navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Usnesením ze dne 7. 7. 2006 Krajský soud v Ostravě žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti zamítl. Následným usnesením ze dne 9. 8. 2006 pak Krajský soud v Ostravě žalobce vyzval, aby si zvolil advokáta, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a kasační stížnost doplnil o konkretizaci důvodů dle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 18. 8. 2006 a jmenovaný na ně nijak nereagoval.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje,

č. j. 3 Azs 239/2006 - 40

vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky řízení o kasační stížnosti nejsou splněny. Žalobce sám nemá předepsané právnické vzdělání, jeho žádost o ustanovení advokáta pro zastupování řízení o kasační stížnosti byla zamítnuta a žalobce sám si zástupce pro řízení o kasační stížnosti nezvolil. Nedostatek povinného právního zastoupení je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však postupem dle ustanovení § 108 s. ř. s. odstranit nepodařilo. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl. Nejvyšší správní soud nerozhodoval o žádosti žalobce o ustanovení tlumočníka, neboť tato potřeba nevyšla v řízení najevo, stejně tak nerozhodoval o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti, neboť tento účinek nastává přímo ze zákona, konkrétně z ustanovení § 32 odst. 5 zákona č. 325/1999 Sb.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 20. června 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru