Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 225/2005Usnesení NSS ze dne 21.07.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 225/2005 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně: S. Ch., zastoupené advokátkou JUDr. Janou Betlamovou se sídlem Dómská 8, Litoměřice, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 12. 2004 č. j. 60 Az 100/2004 - 19,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna za zastupování a hotové výdaje ustanovené zástupkyně advokátky JUDr. Jany Betlamové se určují částkou 1279,30 Kč. Tato částka bude JUDr. Betlamové vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 1 měsíce od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala včas kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 12. 2004 č. j. 60 Az 100/2004 - 19, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 4. 2004 č. j. OAM-1664/VL-17-2004.

Z odůvodnění napadeného rozsudku se podává, že žalovaný zamítl žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o azylu“). Žalovaný dospěl k závěru, že žalobkyně neuvedla žádné skutečnosti, z nichž by bylo možno dovodit, že byla ve své vlasti pronásledována za uplatňování politických práv a svobod a neuvedla žádnou konkrétní obavu týkající se jejího návratu do vlasti, kterou by bylo možno považovat za odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině, nebo zastávání určitých politických názorů. Žalobkyně uvedla, že do České republiky vycestovala z obavy před věřitelem, jemuž dlužila peníze; chtěla si v České republice legalizovat pobyt a vydělat peníze na úhradu dluhu. Žalovaný proto žádost o udělení azylu zamítl jako zjevně nedůvodnou ve smyslu § 16 odst. 1 písm. g) zákona o azylu, protože žalobkyně neuvedla skutečnosti svědčící o tom, že by mohla být pronásledována z důvodů uvedených v § 12 zákona o azylu.

V žalobě proti tomuto rozhodnutí žalobkyně namítla, že s tímto rozhodnutím nesouhlasí, jestliže její žádost o udělení azylu byla posouzena jako zjevně nedůvodná; žalovaný tím porušil několik ustanovení správního řádu a § 12 zákona o azylu. Pokud jde o důkazy, odkázala na skutečnosti, které vypověděla při prvním a druhém pohovoru.

Krajský soud zjistil, že žalobkyně si na Ukrajině půjčila peníze, které nebyla schopna včas zaplatit a proto, z obav před věřitelem, odcestovala do České republiky. Tyto důvody nejsou podřaditelné pod žádný důvod vymezený v § 12 zákona o azylu. Žalobu proto jako nedůvodnou zamítl.

V kasační stížnosti žalobkyně pouze obecně uvedla, že s rozhodnutím krajského soudu nesouhlasí. Při projednávání žádosti o azyl došlo k pochybení správního orgánu. Rozhodnutí správního orgánu je nezákonné proto, že správní orgán nezjistil přesně a úplně skutkový stav věci před vydání rozhodnutí, čímž porušil § 3 odst. 4, § 32 odst. 1 a § 46 správního řádu. Důkazy, které si správní orgán opatřil pro rozhodnutí, nebyly úplné, takže opětovně došlo k porušení § 32 odst. 1 a § 46 správního řádu. Namítla dále, že rozhodnutí nevyplývá ze zjištěných podkladů, tj. není zde logická vazba mezi rozhodnutím a podkladem pro ně.

Žalobkyně je přesvědčena, že v zemi svého původu je ohrožena na životě a bude vystavena nepředstavitelnému nátlaku a stát není schopen jí odpovídajícím způsobem zajistit ochranu před takovým jednáním. Splňuje tak nepochybně podmínku § 12 písm. b) zákona o azylu a rozhodně splňuje podmínky pro udělení humanitárního azylu.

Žalobkyně současně požádala, aby jí byl soudem ustanoven bezplatný zástupce (advokát) pro řízení o kasační stížnosti, protože pro to splňuje podmínky. Žalobkyně navrhla zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení.

Krajský soud usnesením ze dne 16. 3. 2005 č. j. 60 Az 100/2004 – 35 ustanovil žalobkyni jako zástupkyni pro řízení o kasační stížnosti ve výroku uvedenou advokátku; jí současně uložil, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení usnesení doplnila kasační stížnost údajem o tom, v jakém rozsahu se rozsudek napadá, a jaké jsou důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s.

Zástupkyně žalobkyně dne 21. 4. 2005 sdělila krajskému soudu, že po svém ustanovení písemně vyzvala žalobkyni, aby se dostavila do její advokátní kanceláře a spojila se i s ženou, u níž byla žalobkyně naposledy ubytována. Z těchto jednání vyplynulo, že žalobkyně již nebydlí na udané adrese a její pobyt není znám. Zástupkyně tedy sdělila soudu, že není schopna doplnit kasační stížnost žalobkyně.

Kasační stížnost, kterou podala sama žalobkyně, se pohybuje pouze v obecné rovině. Žalobkyně cituje zákonná ustanovení, která měla být porušena, aniž by uvedla, v čem konkrétně v její věci tato porušení mají spočívat, jinak řečeno, jaké konkrétní důvody kasační stížnosti ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s. tvrdí.

Kasační stížnost tedy z viny žalobkyně nebyla v potřebném rozsahu doplněna a není schopna projednání Nejvyšším správním soudem. Proto byla kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuta.

Soudem ustanovená zástupkyně žalobkyně má nárok na odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů, které podle § 35 odst. 7 s. ř. s. hradí stát. Nejvyšší správní soud přiznal zástupkyni žalobkyně odměnu za 1 úkon právní služby ve výši 1000 Kč (§ 9 odst. 3 písm. f) advokátního tarifu), 75 Kč jako náhradu hotových výdajů (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu) a částku 204,30 Kč jako daň z přidané hodnoty, celkem tedy 1279,30 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 1 měsíce od právní moci tohoto usnesení. Zástupkyně žalobkyně se vyzývá, aby Nejvyššímu správnímu soudu sdělila číslo účtu, na které bude shora uvedená částka poukázána.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. července 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru