Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 221/2006Usnesení NSS ze dne 31.01.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 221/2006 - 64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: S. T. (nyní uváděná totožnost S. A.), zastoupeného JUDr. Boženou Burdychovou, advokátkou se sídlem Praha 9, Lovosická 440/40, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 15 Az 587/2003, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 9. 2002 č.j. OAM-3729/VL-20-04-2002, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 7. 2006 č. j. 15 Az 587/2003 – 29,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce advokátce JUDr. Boženě Burdychové se přiznává odměna za zastupování ve výši 4800 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 2 měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 26. 7. 2006 č. j. 15 Az 587/2003-29 zamítl žalobu podanou žalobcem (dále i „stěžovatel“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 9. 2002 č.j. OAM-3729/VL-20-04-2002, kterým mu nebyl udělen azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění platném v době rozhodování ve věci, a současně na něj nebyla vztažena překážka vycestování ve smyslu § 91 téhož zákona.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem podal stěžovatel dne 31. 8. 2006 kasační stížnost. Podáním ze dne 19. 1. 2007, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 23. 1. 2007, vzal stěžovatel kasační stížnost zpět a navrhl zastavení řízení o kasační stížnosti.

č. j. 3 Azs 221/2006 - 65

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní Nejvyšší správní soud rozhodl, soud řízení ve věci zastavil podle shora citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle ustanovení § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem stěžovateli k jeho žádosti ustanovil usnesením ze dne 2. 10. 2006 č. j. 15 Az 587/2003 – 45 zástupcem advokáta pro řízení o kasační stížnosti, náklady řízení v tomto případě hradí stát. Náklady řízení spočívají v odměně za dva úkony právní služby v částce 4200 Kč [první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a písemné podání soudu týkající se věci samé, ustanovení § 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve platném znění] a v náhradě hotových výdajů v částce 600 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky), celkem tedy 4800 Kč. Tato částka bude zaplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupkyně JUDr. Boženy Burdychové do 2 měsíců od právní moci usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru