Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 213/2006Usnesení NSS ze dne 11.04.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 213/2006 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: D. T., zastoupeného JUDr. Petrem Práglem, advokátem se sídlem Dlouhá 1548/5, Ústí nad Labem, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 8. 2006, č. j. 41 Az 6/2005 – 17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce advokátu JUDr. Petru Práglovi se přiznává odměna za zastupování ve výši 4800 Kč. Tato částka bude jmenovanému vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do dvou měsíců po právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 8. 2006 nebyl žalobci k jeho žádosti ustanoven zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. 1. 2004, č.j. OAM-2059/VL-10-P15-2003. Toto usnesení doručoval soud žalobci na jím uvedenou adresu a protože žalobce nebyl v místě svého bydliště zastižen, zásilka byla dne 14. 8. 2006 uložena. Fakticky pak převzal žalobce uvedené usnesení dne 28. 8. 2006.

Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, kterou předal k poštovní přepravě dne 10. 9. 2006.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Po posouzení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně.

č. j. 3 Azs 213/2006 - 28

Podle § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 64 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do tří dnů, nebo jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl; to neplatí, je-li náhradní doručení písemnosti vyloučeno (§ 50d odst. 1 nebo bylo-li uložení písemnosti neúčinné).

Jak bylo již uvedeno výše, bylo napadené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem doručováno žalobci na adresu jeho současného bydliště a uloženo dne 14. 8. 2006. Zásilka nebyla doručována do vlastních rukou, za den doručení se tedy považuje čtvrtek 17. 8. 2006. Posledním dnem zákonné lhůty k podání kasační stížnosti tak byl čtvrtek 31. 8. 2006, tato lhůta uběhla žalobci marně. Faktické převzetí zásilky dne 28. 8. 2006 pak nemá z hlediska počítání běhu lhůt žádný význam. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci žalobce advokátu JUDr. Petru Práglovi pak soud přiznal odměnu za dva hlavní úkony právní služby podle ustanovení § 7 a § 9 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášky č. 276/2006 Sb. v celkové výši 4200 Kč, k nimž náleží 2 x režijní paušál podle ustanovení § 13 odst. 3 citované vyhlášky v celkové výši 600 Kč, úhrnem tedy 4800 Kč. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát (§ 60 odst. 4 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 11. dubna 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru