Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 212/2006Usnesení NSS ze dne 06.12.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 212/2006 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Milady Haplové, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: A. B., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 60 Az 23/2006, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 2. 2006 č.j. OAM-147/VL-10-08-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 6. 2006 č. j. 60 Az 23/2006 – 27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 6. 2006 č. j. 60 Az 23/2006 – 27 byla zamítnuta žaloba podaná žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 2. 2006 č.j. OAM-147/VL-10-08-2006, kterým nebyl žalobci udělen azyl dle ustanovení § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, v platném znění, a zároveň na něj nebyla vztažena překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 téhož zákona.

Z předloženého soudního spisu plyne, že rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 6. 2006 č. j. 60 Az 23/2006 – 27 byl žalobci doručen do vlastních rukou dne 21. 7. 2006, a že žalobce byl řádně poučen, že proti rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnu po jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Žalobce podal dne 4. 8. 2006 k poštovní přepravě podání označené jako kasační stížnost proti rozsudku ve věci udělení azylu, které adresoval Krajskému soudu v Brně, jenž ji obdržel dne 8. 8. 2006. Jelikož v podané kasační stížnosti nebylo specifikováno, proti kterému rozhodnutí jakého krajského soudu směřuje, přičemž kasační stížnost měla i další vady, byl žalobce Krajským soudem v Brně usnesením ze dne 4. 9. 2006 č. j. 56 Az 269/2006 - 5 vyzván k doplnění a upřesnění svého podání. Dne 26. 9. 2006 bylo Krajskému soudu v Brně doručeno doplnění kasační stížnosti (k poštovní přepravě bylo podáno dne 25. 9. 2006) žalobce, v němž bylo uvedeno, že kasační stížnost směruje proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 6. 2006 sp. zn. 60 Az 23/2006. Krajský soud v Brně jako soud nepříslušný tak kasační stížnost žalobce, včetně jejího doplnění, odeslal dne

č. j. 3 Azs 212/2006 - 59

29. 9. 2006 soudu příslušnému, tedy Krajskému soudu v Ostravě, kterému byla doručena dne 2. 10. 2006.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen “s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty; připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty dle odst. 3 citovaného ustanovení nejblíže následující pracovní den. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Podle ustanovení § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

V projednávaném případě byl dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů den doručení rozsudku, tj. pátek 21. 7. 2006, a posledním dnem dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti tak byl pátek 4. 8. 2006. V této lhůtě musela být kasační stížnost podána u soudu, který rozsudek vydal, tedy u Krajského soudu v Ostravě. Kasační stížnost však byla žalobcem zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence dne 4. 8. 2006 nesprávně Krajskému soudu v Brně a teprve tímto soudem byla postoupena Krajskému soudu v Ostravě dne 29. 9. 2006, tedy již po zákonem stanovené lhůtě.

Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je kasační stížnost podaná ve lhůtě uvedené v ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. u nepříslušného soudu kasační stížností včasnou jen tehdy, jestliže tento nepříslušný soud ještě ve lhůtě k podání kasační stížnosti tuto kasační stížnost odeslal (předal k poštovní přepravě) příslušnému krajskému soudu nebo Nejvyššímu správnímu soudu, což se v daném případě, z důvodů výše uvedených, nestalo.

Protože byla kasační stížnost podána opožděně, Nejvyšší správní soud ji podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. prosince 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru