Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 193/2005Usnesení NSS ze dne 03.08.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 193/2005 - 74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyň a) L. S., b) nezl. I. S., obě zastoupené Mgr. Alenou Kružíkovou, advokátkou se sídlem Příkop 2a, Brno, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 9. 2003, č. j. U-2438/VL-11-P11-2000, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 55 Az 870/2003, v řízení o kasační stížnosti žalobkyň proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 1. 2005, č. j. 55 Az 870/2003 - 37,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokátky Mgr. Aleny Kružíkové se určuje částkou 1750 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 18. 1. 2005, č. j. 55 Az 870/2003 - 37, byla zamítnuta žaloba proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného, jímž nebyl žalobkyni ad a) a její nezletilé dceři – žalobkyni ad b) (dále též „stěžovatelky“) udělen azyl na území České republiky podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a kterým bylo současně rozhodnuto o tom, že se na žalobkyně nevztahuje překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Proti tomuto rozhodnutí podaly stěžovatelky v zákonné lhůtě kasační stížnost, v níž požádaly o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti; zástupkyně z řad advokátů jim poté byla krajským soudem ustanovena. Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 21. 7. 2005 vzala stěžovatelka ad a) kasační stížnost v uvedené věci jménem svým i jménem své nezletilé dcery – stěžovatelky ad b) v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že žalobkyně vzaly svůj návrh na zahájení řízení v plném rozsahu zpět do doby, než o něm soud rozhodl, soud řízení ve věci zastavil podle shora citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Stěžovatelkám byla pro toto řízení před soudem ustanovena zástupkyní advokátka; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokátce částkou 2 x 800 Kč za dva úkony právní služby – spočívající v první poradě se dvěma klientkami včetně převzetí a přípravy zastoupení a 2 x 75 Kč paušální náhrady hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, celkem 1750 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 3. srpna 2005

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru