Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 190/2020 - 25Usnesení NSS ze dne 22.07.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

3 Azs 190/2020 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: D. U., proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 5. 2020, č. j. 51 A 29/2019 – 61,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 8. 6. 2020 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 5. 2020, č. j. 51 A 29/2019 – 61. Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatel požádal o přiznání odkladného účinku a zároveň navrhl, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. O osvobození od soudních poplatků stěžovatel ve smyslu § 36 odst. 3 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) nepožádal.

[2] Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, vyzval ho Nejvyšší správní soud výrokem I. usnesení ze dne 17. 6. 2020, č. j. 3 Azs 190/2020 – 15, ke splnění poplatkové povinnosti, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení; zároveň byl poučen o následcích spojených s nevyhověním této výzvě. Zároveň jej soud výrokem II. citovaného usnesení vyzval k úhradě soudního poplatku za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

[3] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti; dle § 7 citovaného zákona se stal soudní poplatek za kasační stížnost splatným okamžikem jejího podání.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích dále platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[5] Jak již bylo uvedeno, povinnost zaplatit soudní poplatek vznikla stěžovateli společně s podáním kasační stížnosti; této povinnosti stěžovatel nedostál. Nejvyšší správní soud jej proto vyzval k úhradě soudního poplatku usnesením č. j. 3 Azs 190/2020 – 15, které bylo v souladu s § 42 odst. 1 s. ř. s. doručeno stěžovateli prostřednictvím držitele poštovní licence dne 24. 6. 2020, kdy si písemnost obsahující (mimo jiné) dané usnesení osobně převzal (viz doručenka na č. l. 15 spisu Nejvyššího správního soudu). Posledním dnem patnáctidenní lhůty pro zaplacení soudního poplatku se tak stal čtvrtek 9. 7. 2020 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.). Stěžovatel však do tohoto dne (ani později) soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil a na výzvu soudu nereagoval ani žádným jiným způsobem. Nejvyšší správní soud připomíná, že v případě lhůty k zaplacení soudního poplatku stanovené usnesením č. j. 3 Azs 190/2020 – 15, se již jednalo o lhůtu dodatečnou – náhradní, neboť poplatek za kasační stížnost je splatný okamžikem jejího podání.

[6] Podle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Jelikož soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen, byly naplněny podmínky předvídané v § 9 odst. 1, větě druhé zákona o soudních poplatcích; proto soudu nezbylo, než řízení o kasační stížnosti zastavit.

[7] O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

[8] S ohledem na nezaplacení soudního poplatku za kasační stížnost bylo dále bezpředmětné, aby soud rozhodoval o návrzích stěžovatele na ustanovení zástupce z řad advokátů a na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Stěžovatel nadto na výzvu soudu neuhradil soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku, ani nedoložil vyplněný formulář o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. července 2020

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru