Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 19/2005Usnesení NSS ze dne 11.05.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 19/2005 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce V. K., zastoupeného opatrovnicí paní D. N. proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 7. 2003, čj. OAM-1114/VL-07-P14-2003, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 46 Az 873/2003, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2004, čj. 46 Az 873/2003 - 19,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně dne 17. 9. 2004 u Krajského soudu v Praze se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 10. 8. 2004, čj. 46 Az 873/2003 - 19, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 7. 2003, čj. OAM-1114/VL-07-P14-2003. Napadeným rozhodnutím žalovaného nebyl žalobci udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“); současně bylo rozhodnuto o tom, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování podle ustanovení § 91 zákona o azylu.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, a bylo mu zapotřebí doručit výzvu, zjistil soud z databáze žalovaného, že žalobce se od 21. 9. 2004 zdržuje na adrese: u manželů B., N. Ž. 463, P. 6. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2004, čj. 46 Az 873/2003 - 33, byl žalobce vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti. Usnesení bylo doručeno na adresu vedenou v evidenci žalovaného dne 22. 11. 2004 panu B., avšak stěžovatel na výzvu soudu nereagoval. Nejvyšší správní soud, jemuž byla kasační stížnost po marném uplynutí lhůty postoupena za účelem odmítnutí kasační stížnosti, vrátil věc zpět Krajskému soudu v Praze s tím, aby krajský soud stěžovatele rovněž poučil o možnosti nechat se pro řízení o kasační stížnosti zastoupit ustanoveným advokátem. Pokus o doručení tohoto poučení stěžovateli byl učiněn dne 15. 2. 2005, zásilka však byla vrácena zpět Krajskému soudu v Praze s tím, že stěžovatel odcestoval. Dne 18. 2. 2005 zjistil soud z databáze žalovaného, že žalobce je stále hlášen na stejné adrese. Ani opětovný pokus o doručení zásilky na tuto adresu nebyl úspěšný, neboť zásilka byla dne 2. 3. 2005 vrácena zpět s tím, že se adresát odstěhoval bez udání adresy.

Podle ustanovení § 33 zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (žalobce) a tato skutečnost brání nejméně po dobu 90 dnů rozhodnutí ve věci. Vzhledem k tomu, že stěžovatel je neznámého pobytu, byla mu usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2005 podle ustanovení § 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 64 s. ř. s. ustanovena opatrovnicí paní D. N. Usnesení nabylo právní moci dne 27. 4. 2005. Rozhodnutí ve věci samé brání v souzené věci skutečnost, že bez stěžovatelovy součinnosti není možné odstranit nedostatek podmínky řízení o kasační stížnosti spočívající v povinném zastoupení stěžovatele advokátem; bez toho, že by byl stěžovatel zastoupen advokátem, nelze o kasační stížnosti meritorně rozhodnout. Nejvyšší správní soud proto poté, co byly naplněny všechny zákonné podmínky, v souladu s ustanovením § 33 zákona o azylu usnesením rozhodl o zastavení řízení.

Vzhledem k tomu, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. května 2005

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru