Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 183/2005Usnesení NSS ze dne 21.07.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 183/2005 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: M. K., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 11. 2004 č. j. 61 Az 77/2004 – 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nem á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 22. 11. 2004 č. j. 61 Az 77/2004 - 21 zamítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 3. 2004 č. j. OAM-927/VL-11-03-2004, kterým byla žádost žalobce o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Ostravě podal žalobce včas kasační stížnost, ve které mimo jiné požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů, protože nemá žádný příjem. Z předloženého soudního spisu vyplývá, že krajský soud zaslal žalobci na jím v kasační stížnosti uvedenou adresu formulář „vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech“ a vyzval jej, aby formulář řádně vyplněný a podepsaný zaslal soudu zpět ve stanovené lhůtě 10 dnů. Uvedená zásilka byla žalobci doručena ve smyslu § 46 odst. 3, § 50b odst. 1 a § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, v platném znění (dále jen “o. s. ř.“) ve spojení s § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen “s. ř. s.“) dne 31. 1. 2005. Žalobce na ni ve stanovené lhůtě ani později žádným způsobem nereagoval.

Dne 15. 3. 2005 Krajský soud v Ostravě usnesením č. j. 61 Az 77/2004 - 35 rozhodl, že návrh žalobce na ustavení zástupce z řad advokátů se zamítá, neboť žalobce, který nereagoval na výzvu soudu k prokázání svých majetkových poměrů, neprokázal, zda splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Zároveň krajský soud žalobce vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení zvolil pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů. Citované usnesení bylo žalobci doručeno ve smyslu § 46 odst. 3, § 50b odst. 1 a § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 4. 4. 2005, žalobce však nadále zůstal ve věci nečinný.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost byla podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.), a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), ale žalobce nebyl zastoupen advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení za podmínek § 105 odst. 2 s. ř. s. povinné. Krajský soud v Ostravě žalobce vyzval ke zvolení zástupce z řad advokátů, což on neučinil. Nedoložení plné moci k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, tento se však ani na výzvu soudu odstranit nepodařilo a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. července 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru