Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 17/2007Usnesení NSS ze dne 11.04.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 17/2007 - 84

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: V. S., zastoupeného opatrovníkem S. o. z. e. B., M. 16, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Az 134/2004, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 2. 2004, č.j. OAM-243/VL-07-04-2004, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 2. 2005, č. j. 24 Az 134/2004 – 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „stěžovatel“) brojí včasně podanou kasační stížností proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále též„Krajský soud“), jímž bylazamítnuta jeho žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 8. 2. 2004, č.j. OAM-243/VL-07-04-2004. Rozhodnutím žalovaného správního orgánu nebyl stěžovateli k jeho žádosti udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Současně žalovaný rozhodl, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ust. § 91 téhož zákona. Stěžovatel v kasační stížnosti požádal soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. 8. 2005 návrh žalobce na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2006 byla zamítnuta jako nedůvodná kasační stížnost žalobce směřující proti tomuto usnesení. Krajský soud v průběhu doručování výše uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu zjistil, že se stěžovatel nezdržuje na adrese hlášeného pobytu, tudíž pobyt žalobce není znám a podle ust. § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o. s. ř.“) použitého přiměřeně podle ust. § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) mu ustanovil usnesením ze dne 19. 10. 2006

č. j. 3 Azs 17/2007 - 85

opatrovníkem S. o. z. e. Usnesení nabylo právní moci dne 8. 11. 2006. Krajský soud poté usnesením ze dne 13. 12. 2006 vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení založil do soudního spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu ze dne 10. 2. 2005 zastupovat. Současně stěžovatele poučil o tom, že v případě nevyhovění této výzvě Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Stěžovatel na uvedenou výzvu ve stanovené lhůtě nijak nereagoval, plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti nedoložil a neučinil tak ani později.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu k doložení zastoupení advokátem poté, co Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost směřující proti usnesení Krajského soudu o zamítnutí žádosti stěžovatele o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, a navzdory poučení o možných následcích, nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom nemá vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Za této procesní situace již Nejvyšší správní soud nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru