Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 17/2006Usnesení NSS ze dne 07.06.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 17/2006 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: A. B., zastoupeného Mgr. Sofií Pondikasovou, advokátkou se sídlem Křenová 64, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 7. 2005 č. j. 36 Az 243/2004 – 30,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce, advokátce Mgr. Sofii Pondikasové se přiznává odměna za zastupování ve výši 4300 Kč. Tato částka bude jmenované vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do jednoho měsíce po právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností doplněnou podáním ze dne 7. 11. 2005 napadl žalobce v záhlaví nadepsaný rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 1. 11. 2004 č. j. OAM-2856/VL-20-ZA04-2004. Cit. rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobci udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1995 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 cit. zákona. V kasační stížnosti žalobce dovozoval existenci důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. Navrhl proto, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek krajského soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 29. 5. 2006 vzal žalobce svoji kasační stížnost proti napadenému rozsudku Krajského soudu v Brně zpět.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle žalobce obsažený v jeho podání ze dne 29. 5. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný, řízení ve věci proto dle výše cit. ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Řízení bylo zastaveno. Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). Ustanovené zástupkyni žalobce, advokátce Mgr. Sofii Podikasové

č. j. 3 Azs 17/2006 - 68

pak přiznal odměnu za zastupování za 4 hlavní úkony právní služby à 1000 Kč [§ 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb.], k čemuž náleží 4x náhrada hotových výdajů à 75 Kč (§ 13 odst. 3 cit. vyhlášky), celkově tedy 4300 Kč. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 7. června 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru