Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 168/2006Usnesení NSS ze dne 28.03.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 168/2006 - 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: M. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 2. 2006, č.j. OAM-2977/VL-10-ZA07-2004 vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 56 Az 82/2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2006, č. j. 56 Az 82/2006 - 30,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V rámci řízení o žalobě žalobce, jak je konkretizována v záhlaví tohoto usnesení, požádal žalobce o ustanovení zástupce soudem (§ 35 odst. 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní – dále jen „s. ř. s.“).

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 7. 6. 2006, č. j. 56 Az 82/2006 - 30 návrh žalobce na ustanovení zástupce zamítl, protože dospěl k závěru, že žalobce dostatečně neprokázal, že jsou u něj dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, resp. pro ustanovení zástupce.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas kasační stížnost, v níž namítl, že tímto postupem krajského soudu byl porušen čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nejvyšší správní soud zjistil z listin, které se vztahují k pobytu žalobce na území České republiky, že žalobce v době projednávání jeho žádosti o udělení azylu již dvanáctkrát svévolně opustil místo pobytu, jímž je P. s. Z. Krajskému soudu v Brně se podařilo zásilky jemu určené někdy doručit na adresu P. s., někdy na adresu, která je uvedena v záhlaví tohoto usnesení jako adresa pro doručování. Žalobce naposledy svévolně odešel z P. s. dne 26. 10. 2006 a od té doby se do něj nevrátil.

č. j. 3 Azs 168/2006 - 47

Z obsahu soudního spisu vyplývá, že žalobce nikdy krajskému soudu neoznámil, že se nezdržuje v místě hlášeného pobytu (v P. s.) a neoznámil mu změnu pobytu. Stejně tak žalobce tyto údaje neoznámil Nejvyššímu správnímu soudu, kterému byla předložena k projednání a rozhodnutí jeho kasační stížnost.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Podle ust. § 33 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu (žalobce) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

V projednávané věci byly splněny podmínky ust. § 33 písm. e) zákona o azylu a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s.; podle tohoto ustanovení bylo-li řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. března 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru