Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 161/2006Usnesení NSS ze dne 29.11.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 161/2006 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: O. G., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 12. 2005, č. j. 60 Az 211/2004 – 16,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 29. 11. 2004, č.j. OAM-3235/VL-07-08-2004. Citovaným rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb. Kasační stížnost podal žalobce z důvodu uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., nic konkrétního však k věci neuvedl. Žalobce navrhl, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce, o tlumočníka do blíže neurčeného jazyka a také o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti byla zamítnuta usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 4. 2006. Žalobce byl zároveň vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátu, který ho bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat a jeho prostřednictvím pak doplnil důvody kasační stížnosti podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. Usnesení přeložené do ukrajinského jazyka pak bylo doručeno na adresu udanou žalobcem náhradním způsobem, za den doručení se považuje čtvrtek 1. června 2006. Na výzvu soudu žalobce ve stanovené lhůtě nereagoval a neučinil tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

č. j. 3 Azs 161/2006 - 49

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžoval, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky řízení o kasační stížnosti nejsou splněny. Žalobce sám nemá předepsané právnické vzdělání a plnou moc advokátu, který by jej zastupoval v řízení o kasační stížnosti, ani na výzvu soudu nepředložil. Nedostatek povinného právního zastoupení žalobce je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však v daném případě ani postupem podle ust. § 108 odst. 1 s. ř. s. odstranit nepodařilo. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl. Za této situace nerozhodoval již samostatně o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud nerozhodoval ani o žádosti žalobce o ustanovení tlumočníka, neboť tato potřeba nevyšla v řízení najevo.

Kasační stížnost byla odmítnuta Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 29. listopadu 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru