Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 161/2005Usnesení NSS ze dne 14.07.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra ČR, OAM
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 161/2005 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: M. S., zastoupeného opatrovníkem Mgr. J. K., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 5. 2003 č. j. OAM-72/VL-07-K04-2003 vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. 30 Az 130/2003, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 10. 2004 č. j. 30 Az 130/2003 – 23,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 22. 10. 2004 č. j. 30 Az 130/2003 – 23 zamítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 5. 2003 č. j. OAM-72/VL-07-K04-2003, kterým nebyl žalobci udělen azyl dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a zároveň bylo rozhodnuto, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové podal žalobce včas kasační stížnost (osobně u krajského soudu dne 29. 11. 2004), ve které mimo jiné uvedl, že žádá o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů, protože nemá žádný příjem. Krajský soud proto usnesením ze dne 10. 12. 2004 č. j. 30 Az 130/2003 - 35 žalobci uložil, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení usnesení zaslal soudu vyplněný formulář o osobních, majetkových a výdělkových poměrech k žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Žalobce byl krajským soudem také poučen, že nebude-li tato povinnost ve stanovené lhůtě splněna, žádost o ustanovení zástupce bude zamítnuta. Z předloženého soudního spisu vyplývá, že usnesení krajského soudu bylo žalobci dne 15. 12. 2004 zaslánoprostřednictvím pošty na jím uvedenou adresu v kasační stížnosti (Praha 9, Podnikatelská 569), přičemž se tato zásilka vrátila soudu zpět s tím, že adresát nebyl dne 16. 12. 2004 zastižen, bylo mu oznámeno uložení zásilky, ale adresát si ji nevyžádal. V uvedeném případě, však nenastoupila fikce doručení dle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v tehdy platném znění (dále jen „o. s. ř.“) ve spojení s § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), neboť (jak je vyloženo níže) je zřejmé, že žalobce se v místě, kam bylo doručováno, v době doručování nezdržoval. Krajský soud ověřoval místo pobytu žalobce v databázi žadatelů o azyl vedenou žalovaným a zjistil, že žalobce opustil dne 22. 11. 2004 P. K. n. O. a ode dne 1. 12. 2004 je hlášen na adrese P. 9, P. 9. Krajský soud se tedy pokusil zásilku s usnesením ze dne 10. 12. 2004 č. j. 30 Az 130/2003 - 35 doručit žalobci znovu, a to prostřednictvím Policie ČR, Oddělení cizinecké policie Praha, která následně soudu sdělila, že v P 9, P. 569, bylo zjištěno, že žalobce se zde sice přihlásil, ale když měl nastoupit, tak se odhlásil. Protože nebyla zjištěna žádná jiná adresa pobytu žalobce, vrátila policie předmětnou zásilku soudu zpět. Je tedy evidentní, že žalobce se na adrese P. 9, P. 569, nikdy fakticky nezdržoval, a jeho skutečný pobyt není ode dne 22. 11. 2004, kdy odešel z P. K. n. O., znám.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 4. 2. 2005 č. j. 30 Az 130/2003 - 40 ustanovil žalobci neznámého pobytu podle ustanovení § 29 odst. 2 o. s. ř. za použití § 64 s. ř. s opatrovníka pro řízení o kasační stížnosti Mgr. J. K. a zároveň rozhodl, že návrh žalobce na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti se zamítá, neboť nejsou splněny podmínky dle § 35 odst. 7 s. ř. s.

Podle ustanovení § 33 zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (žalobce) a tato skutečnost brání nejméně po dobu 90 dnů rozhodnutí ve věci. V projednávané věci pobyt žalobce není znám nejméně ode dne 22. 11. 2004 a jeho kasační stížnost nelze projednat a rozhodnout o ní, protože není splněna podmínka povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud tak vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s § 33 zákona o azylu rozhodl o zastavení řízení [§ 47 písm. c) s. ř. s.].

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. července 2005

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru