Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 138/2006Usnesení NSS ze dne 28.02.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 138/2006 - 89

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: V. Ch., zastoupeného opatrovníkem Mgr. J. V., justičním čekatelem Krajského soudu v Hradci Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 10. 2005, č. j. 30 Az 18/2005 – 59,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 21. 2. 2005, č.j. OAM-3096/VL-07-12-2004. Citovaným správním rozhodnutím žalobci nebyl udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něho nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona. Důvody kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. žalobce neuvedl, požádal však o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti o ustanovení zástupce z řad advokátů a o tlumočníka do ruského jazyka. Závěrem navrhl, aby byl napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové zrušen a věc vrácena k dalšímu projednání.

Ze zprávy Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, oddělení cizinecké policie, ze dne 27. 12. 2005 bylo zjištěno, že žalobce se na jím uvedené adrese P. 569, P., nezdržuje a nikdy zde ani nebydlel. Žádná jiná adresa jeho ubytování nebyla zjištěna.

Usnesením ze dne 4. 1. 2006 ustanovil Krajský soud v Hradci Králové žalobci opatrovníka pro řízení – Mgr. J. V., justičního čekatele Krajského soudu v Hradci Králové. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 4. 2006 byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce a žalobce byl současně vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce

č. j. 3 Azs 138/2006 - 90

od doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc advokáta, který jej bude zastupovat v řízení. Výzva zůstala bez odezvy.

Podle § 33 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb. ve znění zákona č. 350/2005 Sb. soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu (žalobce) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že jsou splněny podmínky uvedené ve výši citovaném ustanovení zákona. Žalobce se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil. Nejvyšší správní soud proto řízení dle ustanovení § 33 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb. zastavil. Za této situace nerozhodoval již Nejvyšší správní soud o žádosti žalobce o ustanovení tlumočníka do ruského jazyka, s ohledem na ust. § 32 odst. 5 zákona č. 325/1999 Sb. ve znění zákona č. 350/2005 Sb. pak ani o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 28. února 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru