Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 134/2006Usnesení NSS ze dne 17.01.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

3 Azs 134/2006 - 91

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce A. M., zast. opatrovníkem Z. V., pracovnicí Krajského soudu v Praze, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 46 Az 48/2005 - 58 ze dne 24. 1. 2006,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce (dále též „stěžovatel“) v záhlaví citovaný rozsudek Krajského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. OAM-389/LE-JE01-JE01-2005, ze dne 31. 8. 2005. Rozhodnutím správního orgánu nebyl stěžovateli k jeho žádosti udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Současně žalovaný rozhodl, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ust. § 91 zákona o azylu.

Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost a zároveň požádal o ustanovení právního zástupce. Krajský soud žalobci zaslal k doložení předpokladů pro osvobození od soudních poplatků formulář „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“ s tím, aby jej ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení vrátil soudu zpět vyplněný. Současně stěžovatele poučil o tom, že nedoloží-li uvedené potvrzení, nemůže mu být zástupce ustanoven. Uvedená písemnost byla žalobci zaslána na jím uvedenou adresu v kasační stížnosti P. B. J., B. B. Zásilka byla uložena na poště na žádost adresáta bez předchozího pokusu o její doručení dne 29. 3. 2006 a nevyžádána odeslána dne 14. 4. 2006 zpět. Podle ust. § 46 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), byla zásilka považována za doručenou dne 3. 4. 2006. Žalobce vyplněný formulář soudu nezaslal, ani jiným způsobem neprokázal, že nemá dostatek

č. j. 3 Azs 134/2006 - 92

finančních prostředků. Soud proto jeho návrh na ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti usnesením č. j. 46 Az 48/2005 - 79, ze dne 19. 4. 2006, zamítl. Rovněž tato zásilka adresovaná na tutéž adresu byla dne 16. 5. 2006 vrácena zpět s odůvodněním, že nebyla vyzvednuta. Dne 23. 5. 2006 krajský soud z databáze Ministerstva vnitra zjistil, že žalobce byl naposledy hlášen k pobytu na adrese P. B. J., odkud odešel dne 23. 3. 2006. Místo jeho pobytu nebylo z dostupné evidence známo.

Jelikož krajský soud dospěl k závěru, že pobyt stěžovatele není znám, ustanovil mu usnesením z téhož dne, č. j. 46 Az 48/2005 - 83, podle § 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. pro řízení o kasační stížnosti opatrovníka, paní Z. V., pracovnici Krajského soudu v Praze.

Kasační stížnost byla poté předložena Nejvyššímu správnímu soudu, jenž však nezkoumal její přijatelnost, resp. důvodnost a řízení o ní zastavil. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Zvláštním zákonem je v daném případě zákon o azylu. Podle ust. § 33 písm. e) tohoto zákona soud řízení zastaví, jestliže se žadatel o udělení mezinárodní ochrany nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Ze soudního spisu vyplývá, že posledním hlášeným pobytem stěžovatele byla výše uvedená adresa v P. B. J., odkud dne 23. 3. 2006 odešel. Současné místo pobytu stěžovatel soudu nesdělil. Na základě těchto skutečností Nejvyšší správní soud podle ust. § 33 písm. e) zákona o azylu, § 47 písm. c) s. ř. s. a § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti stěžovatele zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 17. ledna 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru