Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Azs 130/2004Usnesení NSS ze dne 31.05.2004Řízení před soudem: doručování; opožděná kasační stížnost

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, OAM, Nad Štolou 3
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Publikováno322/2004 Sb. NSS

přidejte vlastní popisek

3 Azs 130/2004 – 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Hany Pipkové v právní věci žalobce N. D. T., zastoupeného advokátem Narcisem Tomáškem se sídlem Masarykovo nám. 193/20, Děčín, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 9. 2002 čj. OAM-4442/CU-02-C10-2002, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 15 Az 24/2003, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 3. 2003 čj. 15 Az 24/2003 – 16,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 3. 2003 čj. 15 Az 24/2003 – 16 byla zamítnuta žaloba žalobce, jíž se domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného specifikovaného v záhlaví usnesení, jímž mu nebyl udělen azyl z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona o azylu. Vzhledem k tomu, že pobyt žalobce nebyl dlouhodobě znám, i když byl několikrát ověřován, a žalobci nebylo možno rozsudek soudu doručit, soud mu ustanovil usnesením ze dne 5. 6. 2003 čj. 15 Az 24/2003 – 22 opatrovnici, jíž byl rozsudek doručen dne 11. 6. 2003. Ze soudního spisu vyplývá, že žalobce se k soudu sám dostavil dne 23. 7. 2003 a k jeho žádosti mu bylo vydáno písemné vyhotovení rozsudku opatřené doložkou právní moci.

Žalobce podal dne 1. 8. 2003 k poštovní přepravě kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku. Kasační stížnost byla podána opožděně. Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Tato lhůta počala běžet dnem 11. 6. 2003, kdy byl rozsudek doručen opatrovnici. Zákonnost postupu krajského soudu při doručování rozsudku stěžovatel v kasační stížnosti nezpochybnil. Skutečnost, že si žalobce později rozsudek u soudu vyzvedl sám, nemá na běh lhůty k podání kasační stížnosti žádný vliv. Nelze ji tedy počítat ode dne 23. 7. 2003.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), byl-li podán opožděně. Nejvyšší správní soud podle tohoto ustanovení kasační stížnost jako opožděně podanou odmítl. Vzhledem k neprodlenému rozhodnutí o návrhu nerozhodoval již o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. května 2004

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru